Monitoring vazduha

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Dejana Jovanović Popović
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 4
  • Semestar: VIII
  • Broj časova: 2+1+1

Praćenje i kontrola kvaliteta vazduha.

Razvijanje svesti o značaju sprovođenja monitoringa vazduha i zračenja

Teorijska nastava PRAĆENjE KVALITETA VAZDUHA; Planiranje mreže kontrole kvaliteta vazduha;Izrada katastra izvora zagađenja vazduha; Izrada programa praćenja kvaliteta i kontrola izvora zagađenja vazduha; Uzimanje uzoraka vazduha za analizu; Određivanje sadržaja polutanata u vazduhu; Metode određivanja specifičnih polutanata; Određivanje sadržaja polutanata pomoću automatskih instrumenata; Postavljanje automatskog monitoring sistema; UPRAVLjANjE EMISIJOM POLUTANATA VAZDUHA; Kontrola emisije čestica, oksida sumpora i azota; Kontrola emisije volatilnih jedinjenja i organskih rastvarača; Kontrola emisije polutanata iz saobraćaja; IZRADA PROGRAMA MONITORINGA KVALITETA VAZDUHA; Izrada programa upravljanja (monitoring i oditing); Pravna regulativa upravljanja kvalitetom vazduha; Ekonomske osnove monitoringa vazduha; MERE ZAŠTITE VAZDUHA OD ZAGAĐENjA; Tehničke mere (uređaji za prečišćavanje); Tehnološke mere (izmene uzroka zagađivanja); Zaštitne mere okruženja (dimnjaci, zelenilo); Urbanističke mere (dislokacija, reorganizacija); JONIZUJUĆA ZRAČENjA (RADIJACIJA); Uticaj radijacije na život; Prirodni i veštački izvori radijacije; Doze i rizici radijacija, merenje radioaktivnosti; Kontrola izvora i imisione sredine na radijacije; NEJONIZUJUĆA ZRAČENjA I ZAŠTITA; Ultraljubičasto i infracrveno zračenje; Lasersko i rendgen zračenje; Radiofrekventno zračenje i ultrazvuk; Elektromagnetna polja niskih frekvencija; MERE ZAŠTITE I UPRAVLjANjA ZRAČENjIMA; Izbor tehničkih mera zaštite; Identifikacija izvora zračenja i metode određivanja karakteristika zračenja;
Određivanje nivoa emisije i doze zračenja; Kriterijumi za ocenu rešenja zaštite i model proračuna zračenja; ANALIZA VARIJANTI ZAŠTITE OD BUKE I VIBRACIJA; PROJEKTOVANjE, IZVOĐENjE I VERIFIKACIJA SISTEMA ZAŠTITE; Neophodni uslovi za uspešnu realizaciju zaštite; Oprema za zaštitu od buke i vibracija.
Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
Vrsta i obim podataka koje treba prikupljati; Postupci prikupljanja podataka; Izrada katastra izvora zagađenja vazduha; Kontrola i upravljanje životnom sredinom na (konkretnom primeru).

Miloradov M., Marjanović P., Bogdanović S. (1995): Metodologija za izradu integralnog katastra zagađivača životne sredine, Agora, Beograd; Aćamović N. (2000): Razvoj sistema upravljanja zaštitom životne sredine, Naučni institut za veterinarstvo, Novi Sad; Radojević R. (2000): Upravljanje kvalitetom i zaštitom životne sredine, DOPIS, Beograd; Draganić I., Draganić Z., Adlof Ž. P. (1991):„Radijacije i radioaktivnost na Zemlji i u Vasioni”, Dečje novine, Gornji Milanovac; Republika Srbija (2005): „Zakon o zaštiti životne sredine”, Službeni glasnik republike Srbije, član koji se odnosi na vazduh i zračenje.