Мониторинг земљишта и воде

Упознавање са основним методама и техникама мониторинга земљишта и вода, изворима информација за утврђивање њиховог рецентног стања, као и квантитативним методама за одређивање насталих промена.

Развијање свести о неопходности спровођења мониторинга земљишта и воде у циљу очувања и заштите ових ресурса.

Предавања:

1. Упознавање са проблематиком предмета и са обавезама студената датог курса. 2. Појам, значај и циљеви мониторинга земљишта и воде; Начин формирања, врсте и обухват мониторинга; Медијуми контроле; Динамика контроле и узимање узорака; Апликативност резултата мониторинга земљишта и воде. 3. Мониторинг ерозије земљишта (механичка водна ерозија); Основни приказ различитих методологија. 4. Метод Гавриловића. 5. USLE и RUSLE методологија. 6. Mетод радионуклeида Cs 137. 7. Хидротехнички метод. 8. Мониторинг речног режима (суспендовани нанос) и засипања акумулација. 9. Мониторинг речног режима (хемијски нанос). 10. Мониторинг речних обала. 11.  Мониторинг еолске ерозије; Одређивање средње-годишњег интензитета еолске ерозије; 12. Квалитет воде, појам, стање и заштита; Праћење (контрола) квалитета површинских и подземних вода. 13. Методологија одређивања степена загађења земљишта. 14. Анализа појаве тешких метала у земљишту и речном наносу. 14. Извештај о стању земљишта и вода у Србији. 15. Мере заштите земљишта и вода од даље деградације.

Вежбе:

1. Упознавање са методологијом израде и садржајем семинарског рада. 2.  Методологија прикупљања података за израду карте ерозије: падавине, типови земљишта, топографске анализе, вегетациони покривач. 3. Анализа Карте ерозије Србије; Интензитет ерозионих процеса. 4. Израда карте ерозије методом Гавриловића. 5. Анализа елемената речног режима: протицај, суспендовани нанос, растворене минералне материје. 5. Израчунавање проноса наноса и његово билансирање. 6. Методологија утврђивања интензитета ерозије обала. 7. Обрада извора података за квалитет земљишта и вода. 8. Одређивање Serbian water quality index-a. 9. Картирање површина са различитим типовима деградације земљишта. 10.   Израда катастра извора загађења земљишта и вода. 11. Картирање просторног распореда тешких метала у земљишту. 12. Колоквијум. 13-15. Израда и одбрана семинарског рада.

  1. Јевтић Љ. (1973): Могућност одређивања средње годишњег интензитета еол­ске ерозије путем мерних инструмената. Гласник Шумарског факултета, Бео­град.
  2. Драгићевић С. (2002): Биланс наноса у сливу Колубаре. Географски факултет, Бео­град.
  3. Лазаревић Р. (2004): Методологија истраживања механичке водне ерозије. Друштво бујичара Србије и Црне Горе
  4. Toy T., Foster G., Renard K. (2002): Soil erosion – processes, prediction, measu­re­ment and control. John Wiley & Sons, New York.
  5. Mayer R., Bohner A., Plank C., Marold B. (2008): Monitoring Methods – system behind a safer environment. Agricultural research and Education centre, Raumberg, Austria.