Napredni GIS

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Sanja Stojković
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 6
  • Semestar: VIII
  • Broj časova: 2+3

Sticanje potrebnih znanja i praktičnih veština potrebnih u osmišljavanju, razvoju i promociji prostornih sadržaja.

Samostalno kreiranje specijalizovanih GIS programa za potrebe prostornog planiranja.

Teorijska nastava: Osnovni koncepti dizajna i primene GIS-a; Dizajn i primena prostornih baza podataka; Komercijalne relacione i objektno orjentisane baze podataka; Modeli prostornih podataka; Strukture prostornih podataka; Algoritmi prostornih podataka; Sistemi za upravljanje prostornim bazama podataka; Mogućnosti primene prostornih baza podataka u prostornim upitima, analizama i GIS aplikacijama u prostornom planiranju; Metode prezentacije podataka; Klijent-server tehnologije; Kontrola pristupa prostornim bazama podataka; Online GIS.
Praktična nastava:Vežbe,
Stručni rad bi obuhvatio praktično iskustvo u radu sa komercijalnim i objektno orijentisanim bazama podataka, GIS-ovima i sistemima za upravljanje prostornim bazama podataka. Praktično bi se obradila i: metodologija projektovanja geografskih informacionih sistema, distribuirane geoprostorne baze podataka (WEB tehnologije), lokaciono i distribuciono modelovanje, kao i socio-politička pitanja digitalnih baza podataka.

Kukrika, M: Primena računara u geografiji, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1999. Kukrika, M: Geografski informacioni sistemi, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000. M. Kukrika: Kako biti konkurentan na globalnom tržištu – Menadžment intelektualnim kapitalom, Fine GRAF, Beograd, 2003. M. Kukrika: Upravljanje sigurnošću informacija – zaštita informacionih sistema prema standardu ISO 17799, INFOhome Press, Beograd, 2002. M. Kukrika: Mala enciklopedija informacione tehnologije, Beograd, 2004.