Obnovljivi izvori energije

Upoznavanje studenata sa prirodnim uslovima i resursima OIE. Studenti treba da se upoznaju sa kompleksnom problematikom korišćenja obnovljivih izvora energije, odnosno osnovnim principima lociranja objekata za eksploataciju OIE i uticaju na životnu sredinu.

Razvijanje svesti o mogućnostima i prednostima korišćenja obnovljivih izvora energije. Osposobljenost za izradu planova korišćenja OIE.

Predavanja:

 1. Konvencionalna energetika i energetska održivost;
 2. Osnovne karakteristike i podela obnovljivih izvora energije;
 3. Strateška i planska dokumentacija razvoja OIE;
 4. Zakonodavno-pravni okvir;
 5. Sunčeva energija;
 6. Energija vetra;
 7. Hidroenergija – male hidroelektrane;
 8. Geotermalna energija;
 9. Energija biomase;
 10. Energija iz otpada;
 11. Potencijal i primeri korišćenja OIE u svetu i Srbiji;
 12. Energetska efikasnost;
 13. Kriterijumi za određivanje lokacije iskorišćavanja obnovljivih izvora energije;
 14. Ekološki aspekt korišćenja obnovljivih izvora i mere zaštite životne sredine;
 15. Ekonomski i socijalni aspekti korišćenja obnovljivih izvora.

Vežbe:

Časovi vežbi od I do XV nedelje, su predviđeni za razradu sadržaja koji će biti obrađeni na predavanjima. Za svaku vrstu obnovljivih izvora energije (solarna, vetar, hidroenergija, geotermalna, energija biomase i energija iz otpada) predviđen je praktičan rad u smislu definisanja izvora, eksploatacije i posledica korišćenja, odnosno preduzimanja mera zaštite, pri čemu će studenti raditi na specifičnim primerima iz Srbije. Predviđena je izrada tematskih karata OIE za određeni prostor

Gvozdenac D., Nakomčić-Smaragdakis B., Gvozdenac-Urošević B. (2011): Obnovljivi izvori energije, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad.
Đukanović S. (2009): Obnovljivi izvori energije, Gradska biblioteka ''Božidar Knežević'', Ub.
Prostorni plan Republike Srbije – tematski izveštaj ''Obnovljivi izvori energije'', Republička agencija za prostorno planiranje, Beograd.
Nacionalni program zaštite životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br.12/10)
Nacionalna strategija održivog razvoja (''Službeni glasnik RS'', br.57/08)
Strategija razvoja energetike Republike Srbije za period do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine, Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Beograd.