Обновљиви извори енергије

Упознавање студената са природним условима и ресурсима ОИЕ. Студенти треба да се упознају са комплексном проблематиком коришћења обновљивих извора енергије, односно основним принципима лоцирања објеката за експлоатацију ОИЕ и утицају на животну средину.

Развијање свести о могућностима и предностима коришћења обновљивих извора енергије. Оспособљеност за израду планова коришћења ОИЕ.

Предавања:

 1. Конвенционална енергетика и енергетска одрживост;
 2. Основне карактеристике и подела обновљивих извора енергије;
 3. Стратешка и планска документација развоја ОИЕ;
 4. Законодавно-правни оквир;
 5. Сунчева енергија;
 6. Енергија ветра;
 7. Хидроенергија – мале хидроелектране;
 8. Геотермална енергија;
 9. Енергија биомасе;
 10. Енергија из отпада;
 11. Потенцијал и примери коришћења ОИЕ у свету и Србији;
 12. Енергетска ефикасност;
 13. Критеријуми за одређивање локације искоришћавања обновљивих извора енергије;
 14. Еколошки аспект коришћења обновљивих извора и мере заштите животне средине;
 15. Економски и социјални аспекти коришћења обновљивих извора.

Вежбе:

Часови вежби од I до XV недеље, су предвиђени за разраду садржаја који ће бити обрађени на предавањима. За сваку врсту обновљивих извора енергије (соларна, ветар, хидроенергија, геотермална, енергија биомасе и енергија из отпада) предвиђен је практичан рад у смислу дефинисања извора, експлоатације и последица коришћења, односно предузимања мера заштите, при чему ће студенти радити на специфичним примерима из Србије. Предвиђена је израда тематских карата ОИЕ за одређени простор

Гвозденац Д., Накомчић-Смарагдакис Б., Гвозденац-Урошевић Б. (2011): Обновљиви извори енергије, Факултет техничких наука, Нови Сад.
Ђукановић С. (2009): Обновљиви извори енергије, Градска библиотека ''Божидар Кнежевић'', Уб.
Просторни план Републике Србије – тематски извештај ''Обновљиви извори енергије'', Републичка агенција за просторно планирање, Београд.
Национални програм заштите животне средине (''Службени гласник РС'', бр.12/10)
Национална стратегија одрживог развоја (''Службени гласник РС'', бр.57/08)
Стратегија развоја енергетике Републике Србије за период до 2025. године са пројекцијама до 2030. године, Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине, Београд.