Ekonomska geografija

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Ivan Ratkaj
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 6
  • Semestar: II
  • Broj časova: 2+2

Upoznavanje uzročno-posledičnih veza između procesa u socijalnom i ekonomskom prostoru i njihova primena prostornom planiranju.

Ovladavanje geografskom logikom i metodama istraživanja ekonomskog prostora, na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou. Osposobljavanje studenata da razumeju, objasne i primene stečena ekonomsko-geografska znanja u planiranju prostora.

Predavanja:

(1) Uvod u proučavanje ekonomske geografije (Predmet proučavanja ekonomske geografije i njeno mesto u sistemu nauka; Metodi ekonomsko-geografske analize; Trendovi i moderni fokusi u ekonomskoj geografiji); (2) Ekonomsko-geografski sistemi: teritorijalne strukture i procesi u ekonomsko-geografskim sistemima; (3) Ekonomsko-geografska valorizacija prirodnih uslova i resursa; (4) Stanovništvo i ekonomski razvoj; Lokacioni principi i korišćenje zemljišta; (5) Modeli lokacija ekonomskih delatnosti; (6) Modeli regionalnog razvoja (regionalne ekonomske promene, teorija polova rasta, kumulativno-kružna uzročnost i drugi modeli razvoja); (7) Geografske perspektive  održivog  razvoja  i  ekonomski  rast  (regionalne  strukture  i procesi); (8-9) Globalni ekonomski razvoj (tehnološki razvoj i difuzija inovacija, struktura svetskog  ekonomskog  sistema, međuzavisnost  elemenata  i  tipova  globalnog  ekonomskog razvoja, centar i periferija u globalnom ekonomskom prostoru: regionalni dispariteti i globalna međuzavisnost, uloga multinacionalnih kompanija, uloga međunarodnih ekonomskih organizacija i integracija); (10) Međunarodna trgovina; (11) Ekonomsko-geografski regioni sveta; Visoko razvijeni regioni sveta (Evropska unija, Angloamerika, Japan); Srednje razvijeni regioni sveta (ekonomska poluperiferija: Istočna Evropa i Rusija, Kina itd.); (12) Nedovoljno razvijeni regioni (zemlje u razvoju); Najsiromašniji regioni sveta; (13-15) Ekonomsko-geografski položaj i regionalizacija Srbije.

Vežbe:

Ekonomsko-geografski regioni i regionalizacija; Indikatori stepena ekonomskog razvoja regiona; Globalna struktura korišćenja zemljišta; Faktori i modeli razmeštaja ekonomskih delatnosti; Ekonomsko-geografska valorizacija teritorije; Metode modelovanja ekonomsko-geografskih pojava i procesa; Metodi ekonomsko-geografske ocene regionalnog razvoja; Urbani i regionalni ekonomski rast (modeli i indikatori).

Izrada seminarskog rada.

Aoyama, Y., Murphy, J.T., Hanson, S. (2010). Key Concepts in Economic Geography, SAGE Publications.

Grčić, M. (1994). Industrijska geografija, Naučna knjiga, Beograd.

Dinić, J. (1994). Ekonomska geografija, Ekonomski fakultet, Beograd.