Opšta ekonomska geografija

Upoznavanje uzročno-posledičnih veza između procesa u socijalnom i ekonomskom prostoru.

Ovladavanje geografskom logikom i metodama istraživanja ekonomskog prostora, na lokalnom, regionalnom i globalnom nivou

Teorijska nastava
Uvod u proučavanje ekonomske geografije (Predmet proučavanja ekonomske geografije i njeno mesto u sistemu nauka, Metode ekonomsko-geografske analize, Trendovi i moderni fokusi u ekonomskoj geografiji, Ekonomsko-geografski sistemi: teritorijalne strukture i procesi u ekonomsko-geografskim sistemima, Ekonomsko-geografska valorizacija prirodnih uslova i resursa (Stanovništvo i ekonomski razvoj, Lokacioni principi i korišćenje zemljišta, Modeli lokacija ekonomskih delatnosti, Modeli regionalnog razvoja (regionalne ekonomske promene, teorija polova rasta, kumulativno-kružna uzročnost i drugi modeli razvoja), Geografske perspektive održivog razvoja i ekonomski rast (regionalne strukture i procesi), Globalni ekonomski razvoj (Tehnološki razvoj i difuzija inovacija, Struktura svetskog ekonomskog sistema, Međuzavisnot elemenata i tipova globalnog ekonomskog razvoja, Centar i periferija u globalnom ekonomskom prostoru: regionalni dispariteti i globalna međuzavisnost, Uloga multinacionalnih kompanija, Uloga međunarodnih ekonomskih organizacija i integracija, Međunarodna trgovina, Ekonomsko-geografski regioni sveta, Visoko razvijeni regioni sveta (Evropska unija, Angloamerika, Japan), Srednje razvijeni regioni sveta (ekonomska poluperiferija: Istočna Evropa i Rusija, Kina itd.), Nedovoljno razvijeni regioni (zemlje u razvoju), Najsiromašniji regioni sveta, Ekonomsko-geografski položaj i regionalizacija Srbije.

V. Đurić - EKONOMSKA GEOGRAFIJA, Naučna knjiga, Beograd, 1980.
J. Dinić - EKONOMSKA GEOGRAFIJA, Ekonomski fakultet, Beograd, 1994.
A. Malić, I. Crkvenčić - AGRARNA GEOGRAFIJA, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
C. Vajt, P. Grifin, T. Meknajt - EKONOMSKA GEOGRAFIJA, Vuk Karadžić, Beograd, 1972.