Opšta i turistička infrastruktura

Upoznavanje sa osnovnim sistemima tehničke, društvene i turističke infrastrukture. Ovladavanje terminima koji su neophodni u komunikaciji sa ekspertima iz mnoštva predmetne problematike. Sagledavanje aspekata istraživanja infrastrukture u planiranju, opremanju i funkcionisanju turističkih destinacija.

Stvaranje preduslova za dalje uspešno sagledavanje i savlađivanje heterogenih prostornih elemenata i procesa i planiranja i programiranja infrastrukturnih sistema u okviru turističkih strategija, planova, zona i objekata.

Teorijska nastava
(1) Pojam opšte i turističke infrastrukture: definicije, vrste, struktura i elementi; (2) Status objekata i vodova opšte i turističke infrastrukture u prostoru; (3) Saobraćajne infrastrukture: Pojmovi, osobine i klasifikacije. Aspekti; (4) Vodne infrastrukture: Pojmovi, definicije i značaj u turizmu (5) Energetske infrastrukture: Pojmovi, definicije; (6) Elektroenergetski sistem i mreže; Daljinsko grejanje. Prirodni gas; Obnovljivi izvori; (7) Telekomunikacione infrastrukture: Pošta, telefon, telegraf, radio, televizija; Satelitski i integralni sistemi. Mreže za prenos podataka. Nove tehnologije; (8) Društvena i komunala infrastruktura: Predškolske ustanove, Školstvo, Zdravstvo, Socijalno staranje, Uprava i administracija, Policija, Vojska, Komunalni otpad. Zelenilo. Pijace, pošte, vatrogasne službe itd; (9) Skijališta, kupališta i plaže, tematski i zabavni parkovi; (10) Turistički informativni centri, centri za prihvat turista i posetilaca, odmorišta pored puteva, objekti nautičkog turizma; (11) Tereni za golf, tenis tereni, otvoreni i zatvoreni objekti sportske rekreacije; (12) Male veštačke akumulacije sa kupalištem, bazeni za kupanje, velnes objekti; (13) , zabavno rekreativne staze i putevi (trim staze, staze zdravlja, vidikovci, panoramski putevi, biciklističke staze, pešačke staze, staze za motorne sanke i slično); (14) Uređene obale reka i jezera, objekti za posmatranje prirodnih retkosti, objekti za predah i kraće zadržavanje turista, objekti za avanturističke aktivnosti; (15) Istorijska i tradicionalna infrastruktura.

Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
Tokom svih 15 tema studenti pojedinačno rade seminarski rad, gde za zadatu turističku destinaciju sagledavaju postojeću opštu i turističku infrastrukturu i na osnovu mogućnosti razvoja turističkih aktivnosti predlažu planiranje i izgradnju nove. Rad koji se sastoji od grafičkih i tekstualnih priloga javno prezentuju i brane. Kao sastavni deo praktične nastave je terenska nastava u okviru Beogradskog regiona.

Žegarac Z. (1998): Infrastruktura. Geografski fakultet, Urbanistički zavod Beograd, Beograd.
Materijali prikupljeni iz studija, planova, terenskih istraživanja i internet portala.