Osnove informacione tehnologije

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Aleksandar Peulić
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 6
  • Semestar: III
  • Broj časova: 2+2

Ovaj predmet predstavlja uvod u korišćenje informacione tehnologije. Koncipiran je sa namerom da obezbedi studentima razumevanje ključnih koncepata, alatki i teorija koje se koriste u savremenom poslovanju.

Potencijalne koristi koje pruža informaciona tehnologija uz praktično izučavanje baznih svojstava korišćenja informacione tehnologije  i korisničkog softvera.  Kroz praktičan rad na računaru, studenti će ovladati tehnikama unosa i obrade teksta, unosa i obrade numeričkih i grafičkih podataka. Biće osposobnjeni da samostalno izrade tekst (seminarski rad) koristeći stilove, sa naslovnom stranom, generisanom numeracijom i sadržajem, kao i svim prilozima u njemu (fotografijama, grafičkim, tabelarnim prikazima). Takođe, steći će znanja kako da svoj rad adaptiraju za PowerPoint prezentaciju.

Predavanja:
1) Teorijske osnove: Šta su podaci? Šta je to informacija? Čime se meri informacija?; 2) Šta je to znanje? Kako se znanje povećevalo tokom ljudske istorije? Šta je to mudrost?; 3) Šta je to informacioni sistem? Kako izgleda dobro organizovan informacioni sistem? Šta je računarski zasnovan informacioni sistem?; 4) Šta je to tehnika a šta tehnologija? U čemu je značaj remetećih tehnologija? Šta je to informaciona tehnologija? Čime se bavi informatika? Šta je to brojni sistem? Šta je to kod? Koje merne jedinice se koriste u računarskim naukama?; 5) Anatomija računara: Koje su osnovne komponente moderne informacione tehnologije? Šta je to računar? Čemu služi hardver? Koji događaji su značajni u dosadašnjem razvoju računara? Kako izgleda model von Neuman-ovog računara?; 6) Koje su osnovne komponente računara? Koji su osnovni podsistemi hardverskog sistema? Kako izgleda konceptualni dijagram mikroračunara?; 7) Čemu služi procesor? Od čega zavise performance procesora? Koji značaj ima Murov zakon? Koji zahtevi se postavljaju na memoriju? U kojim jedinicama se izražava kapacitet memorije?Čemu služi radna memorija?Ćemu služe interfejsi?; 8) Šta se podrazumeva pod pojmom periferija? Kako se mogu podeliti ulazni uređaji? Kako se mogu podeliti izlazni uređaji? Koju ulogu ima eksterna memorija? Koje tehnologije se koriste za izradu sekundarne tehnologije? Kako su se menjali trednovi razvoja računarskih sistema kroz generacije?; 9) Mogućnosti primene informacione tehnologije: Koje prednosti nudi primena računara? Koja su moguća područja primene računara? Šta su to ugrađeni sistemi?; 10)  Šta je to CIM? Kako se CIM koncepcija primenjuje u svim fazama životnog ciklusa proizvoda? Šta je to robot? Čemu služe roboti i kako ih sve možemo podeliti? Šta je to virtuelna realnost?; 11) Šta je to inteligencija? Šta je to veštačka inteligencija? Koje su prednosti i ograničenja veštačke inteligencije u odnosu na prirodnu? Koje su mogućnosti praktične primene koncepta veštačke inteligencije? Šta su ekspertski sistemi? Koje su prednosti i ograničenja ekspertskih sistema?; 12) Šta je to približno (umekšano) računanje?Šta su to neuronske mreže? Koje su  razlike između neuronskih mreža i klasičnih računara? Koja su područja primene neuronskih mreža? Koje su sličnosti i razlike ekspertskih sistema i neuronskih mreža?; 13) Značajni istorijski momenti u toku razvoja informacione tehnologije: Koje ekonomske ere su od značaja u novijoj istoriji? Kako se odvijao istorijat računara? Koliko generacija računara se pojavilo do danas? Koji računari mogu da sa pravom ponesu epitet da su bili prvi? Kako su se smenjivale računarske evolucije i revolucije?; 14) Koliko ima generacija programskih jezika? Ko su bili prvi programeri? Koji su značajni izumi u istoriji telekomunikacija?; 15) Koji događaji u istoriji komunikacija su predstavljali osnovu za razvoj današnjeg Interneta? Kako je tekao istorijat razvoja WWW-a? Koji su značajni događaji u istoriji razvoja veštačke inteligencije? Koji zakoni su značajni za proučavanje informacione tehnologije?

Vežbe:
1) Osnove operativnog sistema: Prijavljivanje na računar koji se nalazi u mreži. Upoznavanje Windows-ove radne površine. Korišćenje menija Start. Korišćenje palete poslova. Izrada prečica, raspoređivanje elemenata na radnoj površini i čišćenje radne površine. Elementi prozora. Pretraživanje računara i rad sa folderima i datotekama (kreiranje, brisanje, preimenovanje, kopiranje, premeštanje...; 2) MS Word: Kreizanje dokumenta u Wordu: Podešavanje stranicai margina teksta, Pravljenje naslovne stranice, Formatiranje teksta, paragrafa, tabulatora, Izdvajanje sekcija u tekstu, Ubacivanje slika i objekata; 3) Provera pravopisa i gramatike, Dodavanje podnožja i zaglavnja stranice, Numeracija stranica, ubacivanje datuma i vremena, Rad sa tabelama u Word-u.; 4) Rad sa stilovima: Normal stil, stilovi naslova, pravljenje novog stila; Kreiranje indeksa; Kreiranje fus i end nota; Poređenje i spajanje dokumenata.; 5) Priprema za praktični rad.; 6) Odbrana praktičnog rada.; 7) MS Excel: Upoznavanje sa programima za unos i obradu numeričkih podataka. Kreiranje radnog lista u Excell-u: Unos labela i vrednosti u radni list, Izmena i brisanje sadržaja ćelija, Ubacivanje i uklanjanje ćelija, rad sa listovima, Ubacivanje i brisanje kolona i redova, Podešavanje širina kolona i visina redova.; 8) Formatiranje radnog lista: Kreiranje i editovanje formula, Dodeljivanje naziva ćelijama i opsezima, Konverzija teksta u kolone, Kreiranje i formatiranje tabela i proračunavanje u njoj, Sortiranje podataka u tabelama.; 9)  Kreiranje grafičkog prikaza podataka. Dizajn radnog lista: Formatiranje numeričkih vrednosti, Priprema i kreiranje stilova za ćelije, Uslovno formatiranje, Podešavanje stranica i maegina, Dodavanje zaglavlja i podnožja stranice, Prelom stranice, Podešavanje i definisanje oblasti štampanja.; 10) Priprema za praktični rad.; 11) Odbrana praktičnog rada.; 12) Kreiranje prezentacije u MS PowerPoint-u, Distribucija prezentacije pomoću PowerPoint-a.; 13) Simulacija izrade seminarskog rada sa tekstualnim, grafičkim i tabelarnim podacima, povezivanje sa tabelama i grafikonima iz Excell-a (prelom teksta i priprema za štampu).; 14) Izrada PowerPoint prezemtacije na osnovu prethono pripremljenog teksta.; 15) Prezentacije: Studenti podenjeni po grupama izlagaće uz pomoć PowerPoint prezemtacije svoje radove koje su tokom praktične nastave napravili..

Kukrika, M: Primena računara u geografiji, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1999.
M. Kukrika: Kako biti konkurentan na globalnom tržištu – Menadžment intelektualnim kapitalom, Fine GRAF, Beograd, 2003.
M. Kukrika: Mala enciklopedija informacione tehnologije, Beograd, 2004.
M. Kukrika: Navika uspeha, Beograd, 2008.