Osnove infrastrukture

Upoznavanje sa osnovnim sistemima tehničke i društvene infrastrukture. Ovladavanje terminima koji su neophodni u komunikaciji sa ekspertima iz mnoštva predmetne problematike. Sagledavanje aspekata istraživanja infrastrukture.

Stvaranje preduslova za dalje uspešno sagledavanje i savlađivanje heterogenih prostornih elemenata i procesa i planiranja i programiranja infrastrukturnih sistema.

Teorijska nastava
(1) Uvod: Pojmovi, definicije, vrste, struktura i elementi infrastrukturnih sistema. Aspekti; (2) Status objekata i vodova infrastrukture u prostoru; (3) Saobraćajne infrastrukture: Pojmovi, osobine i klasifikacije. Aspekti; (4) Mesto saobraćaja u uređenju i razvoju prostora; (5) Vodne infrastrukture: Pojmovi, definicije i značaj. Aspekti; (6) Razvoj, vrste, karakteristike i vodoprivrednih sistema. Vodovod. Kanalizacija. Melioracije; (7) Energetske infrastrukture: Pojmovi, definicije, merne jedinice. Aspekti; (8) Energetski izvori. Primarna i sekundarna energija. Ekološki aspekt, racionalno korišćenje; (9) Elektroenergetski sistem i mreže; (10) Daljinsko grejanje. Prirodni gas; (11) Telekomunikacione infrastrukture: Pošta, telefon, telegraf, radio, televizija. Aspekti; (12) Satelitski i integralni sistemi. Mreže za prenos podataka. Nove tehnologije; (13) Društvena infrastruktura: Predškolske ustanove, Školstvo, Zdravstvo, Socijalno staranje, Uprava i administracija, Policija, Vojska. Pojmovi, definicije, funkcije i značaj. Aspekti.; (14) Komunalni servisi: Komunalni otpad. Zelenilo. Javna groblja. Pijace, pošte, vatrogasne službe itd; (15) Javna i komunalna preduzeća i institucije.

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
(1) Infrastruktura kao naša svakodnevnica (prepoznavanje ingrastrukture u gradu); (2) Multimodalni saobraćaj na nivou Republike Srbije; (3) Poseta JP ''Putevi Srbije''; (4) Izrada seminarskog rada. Tema: Jedan od aspekata infrastrukture; (5) Obilazak vodoprivrednih objekata pored Save i Dunava; (6) Poseta JKP ''Vodovod i kanalizacija''; (7) Obilazak Dispečerskog centra EMS; (8) Prepoznavanje i opis infrastrukturnih mreža i objekata na topografskim kartama; (9) Radionica o bežičnom saobaćaju i njegovim mogućnostima; (10) Prezentacija seminarskih radova; (11) Kroki vežba – glosar o infrastrukturi: 5h5 termina; (12) Terenski rad: sistem zelenila u gradu, prepoznavanje i kartiranje; (13) Odbrana seminarskih radova, na temu upravljanje komunalnim otpadom; (14) Obilazak gradskog groblja i Vatrogasne brigade u Beogradu; (15) Kako vidim infrastrukturu u svojoj opštini – u slici i reči.

Žegarac Z. (1998): Infrastruktura. Geografski fakultet, Urbanistički zavod Beograd, Beograd
Grigg S.N. (1988): Infrastructure engineering and management. Jonn Wiley & Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore