Osnove prostornog planiranja

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Tijana Dabović
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 4
  • Semestar: IV
  • Broj časova: 2+1

Osnovni cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa novijim teorijskim pristupima u prostornom planiranju i izmenjenim uslovima u kojima se ono odvija.

Ovladavanje osnovnim znanjima o modernom konceptu, prioritetima i problemima sa kojima se prostorno planiranje susreće danas i u bližoj budućnosti, u svetu i kod nas.

Predavanja:

1. O prostornom planiranju i njegovim definicijama;
2. Naučni status prostornog planiranja;
3. Razmere i sadržaj prostornog planiranja;
4. Instrumenti prostornog planiranja;
5. Nacionalni prostorni plan - primeri;
6. Regionalni prostorni plan - primeri;
7. Prostorni plan područja posebne namene - primeri;
8. Prostorni plan opštine i urbanistički planovi - primeri;
9. Parcijalni ispit;
10. Racionalni, advokatski i (neo)marksistički model;
11. Model jednakosti u planiranju i model socijalnog učenja i komunikativne akcije;
12. Radikalni i liberalni model planiranja;
13. Velike dileme u planiranju;
14. Nova uloga prostornog planiranja;
15. Zaključno predavanje kao priprema za ispit.

Vežbe: Uvodni čas (osnovne informacije o predmetu, podela ispitnih pitanja, literature, predstavljanje osnovnog zadatka iz vežbi); Upoznavanje sa ciljevima i načinom izrade eseja, podela tema; Izrada krokija i organizacija literature; Izrada početnog plana; Nacrt eseja (uz navođenje literature) - tri nastavne jedinice; Izrada finalne verzije eseja - četiri nastavne jedinice; Izrada prezentacije; Prezentacije eseja - četiri nastavne jedinice.

Đorđević, D., Dabović, T. (2009). Osnove prostornog planiranja. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet;
Đorđević D., Dabović T. (2004): Ka novoj ulozi prostornog planiranja. Glasnik Srpskog geografskog društva, sveska LXXXV, broj 2, 83-98.
Perišić, D. (1985). O prostornom planiranju. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije;
Piha, B. (1990). Prostorno planiranje. Beograd: Novinska ustanova Službeni list SFRJ;
Marinović Uzelac, A. (2001). Prostorno planiranje. Zagreb: Dom i svijet.
Važeća legislativa kojom se uređuje oblast prostornog planiranja.