Osnove prostornog planiranja

 • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
 • Nastavnik: dr Tijana Dabović
 • Status predmeta: Obavezan
 • Broj ESPB: 6
 • Semestar: II
 • Broj časova: 3+1

Osnovni cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa novijim teorijskim pristupima u prostornom planiranju i izmenjenim uslovima u kojima se ono odvija.

Ovladavanje osnovnim znanjima o modernom konceptu, prioritetima i problemima sa kojima se prostorno planiranje susreće danas i u bližoj budućnosti, u svetu i kod nas.

Predavanja: O prostornom planiranju i njegovim definicijama; Naučni status prostornog planiranja; Razmere i sadržaj prostornog planiranja; Instrumenti prostornog planiranja; Nacionalni prostorni plan - primeri; Regionalni prostorni plan - primeri; Prostorni plan područja posebne namene - primeri; Prostorni plan opštine i urbanistički planovi - primeri; Parcijalni ispit; Racionalni, advokatski i (neo)marksistički model; Model jednakosti u planiranju i model socijalnog učenja i komunikativne akcije; Radikalni i liberalni model planiranja; Velike dileme u planiranju; Ka novoj ulozi prostornog planiranja; Zaključno predavanje kao priprema za ispit.

Vežbe: Uvodni čas (osnovne informacije o predmetu, podela ispitnih pitanja, literature, predstavljanje osnovnog zadatka iz vežbi); Upoznavanje sa ciljevima i načinom izrade eseja, podela tema; Izrada krokija i organizacija literature; Izrada početnog plana; Nacrt eseja (uz navođenje literature) - 3 nastavne jedinice; Izrada finalne verzije eseja - 4 nastavne jedinice; Izrada prezentacije; Prezentacije eseja - 4 nastavne jedinice.

 1. Đorđević, D., Dabović, T. (2009). Osnove prostornog planiranja. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet;
 2. Đorđević D., Dabović T. (2004): Ka novoj ulozi prostornog planiranja. Glasnik Srpskog geografskog društva, sveska LXXXV, broj 2, 83-98.
 3. Perišić, D. (1985). O prostornom planiranju. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije;
 4. Piha, B. (1990). Prostorno planiranje. Beograd: Novinska ustanova Službeni list SFRJ;
 5. Marinović Uzelac, A. (2001). Prostorno planiranje. Zagreb: Dom i svijet.

Važeća legislativa kojom se uređuje oblast prostornog planiranja