Osnove prostornog planiranja

  • Nastavnik: dr Tijana Dabović
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 4
  • Semestar: III
  • Broj časova: 2+0

Osnovni cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa novijim teorijskim pristupima u prostornom planiranju i izmenjenim uslovima u kojima se ono odvija.

Ovladavanje osnovnim znanjima o modernom konceptu, prioritetima i problemima sa kojima se prostorno planiranje susreće danas i u bližoj budućnosti, u svetu i kod nas.

Predavanja: O prostornom planiranju i njegovim definicijama; Naučni status prostornog planiranja; Razmere i sadržaj prostornog planiranja; Instrumenti prostornog planiranja; Nacionalni prostorni plan - primeri; Regionalni prostorni plan - primeri; Prostorni plan područja posebne namene - primeri; Prostorni plan opštine i urbanistički planovi - primeri; Parcijalni ispit; Racionalni, advokatski i (neo)marksistički model; Model jednakosti u planiranju i model socijalnog učenja i komunikativne akcije; Radikalni i liberalni model planiranja; Velike dileme u planiranju; Nova uloga prostornog planiranja; Zaključno predavanje kao priprema za ispit.

Đorđević, D., Dabović, T. (2009). Osnove prostornog planiranja. Beograd: Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet;
Đorđević D., Dabović T. (2004): Ka novoj ulozi prostornog planiranja. Glasnik Srpskog geografskog društva, sveska LXXXV, broj 2, 83-98.
Perišić, D. (1985). O prostornom planiranju. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije;
Piha, B. (1990). Prostorno planiranje. Beograd: Novinska ustanova Službeni list SFRJ;
Marinović Uzelac, A. (2001). Prostorno planiranje. Zagreb: Dom i svijet.
Važeća legislativa kojom se uređuje oblast prostornog planiranja