Osnove računarstva

 • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
 • Nastavnik: dr Aleksandar Peulić
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj ESPB: 5
 • Semestar: I
 • Broj časova: 2+1

Potencijalne koristi koje pruža informaciona tehnologija uz praktično izučavanje baznih svojstava korišćenja informacione tehnologije  i korisničkog softvera

Tokom nastave studenti stiču osnovna znanja o pojmovima iz oblasti računarstva, kako se ono razvijalo, šta je taj razvoj prouzrokovao. Takođe, savladaće veštine korišćenja računarske tehnologije i odabira podataka koji će im u budućem učenju i radu biti od koristi. Osposobiće se da samostalno izrade i prezentuju seminarske radove koristeći adekvatne softvere.

Predavanja:

 1. Uvod i teoretske osnove: Šta su to podaci? Šta je to informacija? Čime se meri informacija? Šta je to znanje? Kako se znanje povećavalo tokom ljudske istorije? Šta je to mudrost? Šta je to informacioni sistem? Kako izgleda dobro organizovan informacioni sistem? Šta je računarski zasnovan informacioni sistem?
 2.  Šta je to tehnika, a šta tehnologija? Šta je to informaciona tehnologija? Čime se bavi informatika? Šta je to brojni sistem? Šta je to kod? Koje merne jedinice se koriste u računarskim naukama?
 3. Anatomija računara: Koje su osnovne komponente moderne informacione tehnologije? Šta je to računar? Čemu služi hardver? Koji događaji su značajni u dosadašnjem razvoju računara? Kako izgleda model Von Neumann-ovog računara? Koje su osnovne komponente računara? Koji su osnovni podsistemi hardverskog sistema? Kako izgleda konceptualni dijagram mikroračunara? Čemu služi procesor? Od čega zavise performanse procesora?
 4. Koji značaj ima Murov zakon? Koji zahtevi se postavljaju na memoriju? U kojim jedinicama se izražava kapacitet memorije? Čemu služi radna memorija? Čemu služe interfejsi? Šta se podrazumeva pod pojmom periferija? Kako se mogu podeliti ulazni uređaji? Kako se mogu podeliti izlazni uređaji? Koju ulogu ima eksterna memorija? Koje tehnologije se koriste za izradu sekundarne memorije? Kako su se menjali trendovi razvoja računarskih sistema kroz generacije?
 5. Programska podrška: Čemu služi softver? Čemu služi sistemski softver? Koju ulogu ima operativni sistem? Koje funkcije obavljaju programi prevodioci i pomoćni programi? Kako se može podeliti korisnički softver? Čemu služi standardni korisnički softver? Koji su najznačajniji programski paketi? Koje prednosti računar ima u odnosu na pisaću mašinu?
 6. Koje prednosti računar ima u odnosu na klasičnu arhivu? Čemu služe tabelarni programi? Kako se mogu podeliti grafički programi? Kako se mogu podeliti programski jezici? Koji jezici se koriste za programiranje WWW aplikacija? Kako su se menjali trendovi razvoja programske podrške kroz generacije?
 7. Informaciona tehnologija i komunikacije: Šta je to komunikacija? Kako izgleda osnovni model komunikacionog sistema? Od kojih komponenti se sastoji komunikacioni sistem? Koje osnovne zahteve bi trebalo ispuniti kada je u pitanju kvalitet komunikacija?
 8. Gde mogu nastati smetnje u komunikaciji? Koji značaj imaju danas lični kontakti? Kako glasi princip kooperacije? Čemu služe žične komunikacije? Čemu služe bežične komunikacije? Čime se bavi telematika? Kako se računari koriste u komunikacijama?
 9. Šta je to računarska mreža? Kako se sve mogu povezati računari u mreži? Kako se mreže mogu podeliti? Kako se ostvaruje fizička veza među računarima? Šta je to protokol?
 10. Mogućnosti primene informacione tehnologije: Koje prednosti nudi primena računara? Koja su moguća područja primene računara? Šta su to ugrađeni sistemi? Šta je to robot? Čemu služe roboti, i kako ih sve možemo podeliti? Šta je to virtualna realnost?
 11. Šta je to inteligencija? Šta je to veštačka inteligencija? Koje su prednosti i ograničenja veštačke inteligencije u odnosu na prirodnu? Koje su mogućnosti praktične primene koncepata veštačke inteligencije?
 12. Šta su to ekspertski sistemi? Koje su prednosti i ograničenja ekspertskih sistema? Šta su to neuronske mreže? Koje su razlike između neuronskih mreža i klasičnih računara? Koja su područja primene neuronskih mreža? Koje su sličnosti i razlike ekspertskih sistema i neuronskih mreža?
 13. Značajni istorijski momenti u toku razvoja informacione tehnologije: Koje ekonomske ere su od značaja u novijoj istoriji? Kako se odvijao istorijat računanja? Koliko generacija računara se pojavilo do danas? Koji računari mogu da sa pravom ponesu epitet da su bili prvi? Kako su se smenjivale računarske evolucije i revolucije?
 14. Koliko ima generacija programskih jezika? Kako je tekao istorijat razvoja programskih jezika? Ko su bili prvi programeri? Koji su značajni izumi u istoriji telekomunikacija?
 15. Koji događaji u istoriji komunikacija su predstavljali osnovi za razvoj današnjeg Interneta? Kako je tekao istorijat razvoja Interneta? Kako je tekao istorijat razvoja WWW-a? Koji su značajni događaji u istoriji razvoja veštačke inteligencije? Koji zakoni su značajni za proučavanje razvoja informacione tehnologije?

 

Vežbe:

 1. Osnove operativnog sistema: Prijavljivanje na računar koji se nalazi u mreži. Upoznavanje Windows-ove radne površine. Korišćenje menija Start. Korišćenje palete poslova.
 2. Izrada prečica, raspoređivanje elemenata na radnoj površini i čišćenje radne površine. Elementi prozora. Pretraživanje računara i rad sa folderima i datotekama (kreiranje, brisanje, preimenovanje, kopiranje, premeštanje...).
 3. MS Word: Izrada prvog dokumenta. Pregledanje i kretanje kroz dokumente. Prethodni pregled i štampanje. Margine i prelom strane. Znakovi i fontovi. Pasusi i razmak između redova. Rad sa grafičkim objektima. Okviri i senčenje. Tabulatori.
 4. Tabele, računanje i sortiranje. Stranične oznake, brojevi strana i fusnote.
 5. Automatsko formatiranje i stilovi. Provere pravopisa i gramatika. Pronalaženje i zamena karaktera.
 6. Višekolonski tekst. Izrada sadržaja i rad sa obimnim dokumentima.
 7. Izrada praktičnog rada
 8. MS Excel: Navigacija u Excel prozoru i izrada prvog dokumenta. Rad sa radnim listovima. Rad sa podacima. Automatsko popunjavanje i liste. Formatiranje i dimenzije ćelija. Stilovi i šabloni.
 9. Rad sa formulama. Osnovne funkcije. Osnovne tehnike izrade dijagrama.
 10. Sortiranje i filtriranje podataka. Rad sa grafičkim objektima. Štampa i prikaz podataka.
 11. Izrada praktičnog rada
 12. MS Internet Explorer: Pokretanje programa. Adresna linija. Opcije: Back, Forward, Stop, Delete, Home… WEB pretraga uz pomoć domaćih i stranih pretraživača. Načini za preuzimanje podataka sa interneta.
 13. Simulacija izrade seminarskog rada sa tekstualnim, grafičkim i tabelarnim podacima, povezivanje sa tabelama i grafikonima iz Excell-a (prelom teksta i priprema za štampu)
 14. MS PowerPoint: Kreiranje i distribucija prezentacije uz pomoć PowerPoint-a.
 15. Izrada PowerPoint prezemtacije na osnovu prethono prelomljenog teksta.
 1. Kukrika, M: Primena računara u geografiji, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1999.
 2. Kukrika, M: Geografski informacioni sistemi, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
 3.  M. Kukrika: Kako biti konkurentan na globalnom tržištu – Menadžment intelektualnim kapitalom, Fine GRAF, Beograd, 2003.
 4. M. Kukrika: Mala enciklopedija informacione tehnologije, Beograd, 2004.
 5. M. Kukrika: Navika uspeha, Beograd, 2008.