Основе статистике I

Да студент схвати логику статистичког начина размишљања, да научи да израчунава и правилно тумачи статистичке показатеље, да савлада статистичке методе.

Након завршеног курса студент ће моћи самостално да спроводи статистичку анализу појава у друштву и привреди којима је ихерентна стохастичка-варијабилна природа.

Предавања:

Увод у статистику. Статистички скуп.  Обележје. Дескриптивна анализа. Прикупљање, сређивање и приказивање података. Дескриптивне мере.  Основни појмови теорије вероватноће. Случајни догађаји. Вероватноћа. Случајне променљиве. Расподела вероватноће.  Биномна расподела.  Нормална расподела. Узорак и статистике узорка.  Статистичко оцењивање. Оцењивање аритметичке средине основног скупа. Оцењивање пропорције основног скупа.

Вежбе:

Статистички скуп; Обележје. Дескриптивна анализа; Основни појмови теорије вероватноће. Случајне променљиве и расподела вероватноће. Узорак и статистике узорка. Статистичко оцењивање.

Mann, S. P.: Увод у статистику, Центар за издавачку делатност, Економски факултет, Београд, 2009.

Бошковић О., Драгутиновић Р., Ловрић М. И Павличић Д.: Методи статистичке анализе,        Збирка решених задатака, Економски факултет, Београд, 2004.

Жижић М., Ловрић М., Павличић Д.: Методи статистичке анализе, Економски факултет, Београд, 2004.

Стојковић, М.: Статистика, Економски факултет, Суботица, 2001.