Osnove statistike II

Da student shvati logiku statističkog načina razmišljanja, da nauči da izračunava i pravilno tumači statističke pokazatelje, da savlada statističke metode.

Nakon završenog kursa student će moći samostalno da sprovodi statističku analizu pojava u društvu i privredi kojima je iherentna stohastička-varijabilna priroda.

Predavanja:

Testiranje statističkih hipoteza. Testiranje hipoteze o aritmetičkoj sredini.  Testiranje hipoteze o proporciji. Testiranje hipoteze o jednakosti aritmetičkih sredina dva skupa. Testiranje hipoteze o jednakosti  proporcija dva skupa.  Hi-kvadrat raspodela.   Hi-kvadrat test.  Prosta linearna regresija. Metod nejmanjih kvadrata.  Prosta linearna korelacija. Višestruka regresiona i korelaciona analiza. Analiza varijanse. Indeksni brojevi. Analiza vremenskih serija

Vežbe:

Testiranje hipoteze zasnovano na jednom uzorku - Analiza varijanse sa jednim faktorom - Primeri; Analiza varijanse sa dva faktora -  Vrste hi-kvadrat testa -  Prosta linearna regresija - Višestruki linearni regresioni model - Neparametarski testovi - Individualni indeksi - Konstrukcija grupnih indeksa - Dekompozicija vremenskih serija - Primeri.

Mann, S. P.: Uvod u statistiku, Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet, Beograd, 2009

Bošković O., Dragutinović R., Lovrić M. I Pavličić D.: Metodi statističke analize,        Zbirka rešenih zadataka, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004.

Žižić M., Lovrić M., Pavličić D.: Metodi statističke analize, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004.

Stojković, M.: Statistika, Ekonomski fakultet, Subotica, 2001.