Osnovne metode i tehnike prostornog planiranja

Ovaj predmet treba da prikaže i objasni najvažnije elemente i teoretska objašnjenja prostornog planiranja danas u Evropi i Srbiji, kao i da uputi na praksu strateškog planiranja na regionalnom, nacionalnom i kontinentalnom nivou. Posebno će biti objašnjene tendencije prostorne integracije na prekograničnom, transregionalnom i transnacionalnom nivou. Takođe će biti dat prikaz osnovnih tehnika koje se primenjuju kod prostornog planiranja, prevashodno radi vrednovanja pojedinih strategija (scenarija, varijanti) sa stanovišta troškova i koristi ili dostizanja ciljeva, pragova razvoja i sl.

Ishod predmeta će biti osposobljavanje studenta za korišćenje savremenih metoda i tehnika u prostornom planiranju, praktična primena stečenih znanja na primerima strategija prostornog razvoja opština u Srbiji, kao i načina korišćenja strateških dokumenata u Evropi i Srbiji u budućoj praksi planiranja.

Teorijska nastava
(1) Analiza i sinteza kao oblici mišljenja i raščlanjivanje i obuhvatanje problematike prostora: (2) zatvoreni i otvoreni oblici mišljenja; (3) Prostor kao predmet analize i sinteze; (4-5) Ekonomsko-ekološke-estetske karakteristike prostora; (6) Različite metode analize i sinteze; (7) Metod izrade prostornog plana u Evropi i Srbiji danas; (8) Vrednovanje varijanti i put ka sintezi u prostoru; (9) Strategija prostornog razvoja; (10) Region i regionalno planiranje; (11) Grad i njegov region; (12) Identitet kao osnov planiranja; (13) Plan i njegova implementacije; (14) Uprava i upravljanje; (15) Učešće javnosti u prostornom planiranju

Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad
SWOT anliza i druge tehnike planiranja (pragovi razvoja i dr.); Način definisanja ciljeva i vrednovanje varijanti (višekriterijumska naliza, cost/benefit i dr.); Način definisanja koncepcije plana; Definisanje strategije i osnove implementacije – simulacija izrade plana; Odbrana praktičnog rada

Stojkov, B: Metode prostornog planiranja, Geografski fakultet, Beograd, 1999.; Šećerov, V: Strateško planiranje grada, UB Geografski fakultet, Beograd, 2012.; Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Asocijacija prostornih planera Srbije, Beograd, 2001, 2004.; Tošković, D: Uvod u prostorno i urbanističko planiranje, GrosKnjiga, Beograd, 1996.; A. Marinović-Uzelac: Teorija namjene površina u urbanizmu, Tehnička knjiga, Zagreb, 1989.; Šećerov V.: Obnova sela u prostornim planovima opština – primer PPO Subotica”,  Glasniku SGD 2, 2007.;  I. Bracken: Urban Planning Methods, Methuen, London, 1981.; Planiranje i implementacija, IAUS, Beograd, 2002. Višekriterijumska analiza za odabir stambenih lokacija, GUP Obrenovac, 1987.; Agenda 21, Deklaracija UN o zaštiti životne sredine, Rio de Žaneiro, 1992.; Zakon o planiranju i izgradnji, Sl. Glasnik RS, br. 24/2011.; primeri planova (PPRS, RPP, PPPPN, PPO) u Srbiji; primeri evropskih strateških dokumenata