Палеогеографија

Упознавање са настанком и развојем основних сфера Земље - литосфером, атмосфером и хидросфером; Примењене методе у палеогеографским истраживањима; Геохронологија; Настанак и развој органског света, настанак и развој човека; Палеогеографска еволуција крупних облика рељефа Земље, са посебним освртома на Европу и Балканско полуострво.

Познавање геохронолошке скале, са способношћу упоређујивања трајања еона, ера и периода, познавање положаја и односи полова и континената, настанака и грађе Земље. Познавање метода палеогеографских реконстукција и метода датирања релативне и апсолутне старости. Познавање временских и просторених односа током квартара са посебним освртом на настанак и развој људи.

Предавања:

 • Дефиниција, циљ и основни задаци
 • Методе у палеогеографији
 • Настанак, унутрашња грађа и енергетски потенцијал Земље
 • Геохронологија
 • Настанак и еволуција атмосфере
 • Настанак и еволуција хидросфере
 • Настанак и еволуција органског света
 • Настанак и еволуција људи
 • Настанак и еволуција крупних облика рељефа Земље (континенти и океански басени)
 • Палеогеографска еволуција Тетиса, Паратетиса и Панонског мора
 • Палеогеографска еволуција Балканског полуострва

Вежбе:

 • Трајање еона
 • Трајање ера
 • Трајање периода палеозоика
 • Трајање мезозоика и кенозоика
 • Грађа Земље, дисконтинуитети и сфере
 • Однос полова и континента током палеозоика
 • Однос полова и континента током мезозоика и кенозоика
 • Анализа екваторијалних области током палеозоика, мезозоика и кенозоика
 • Реконструисање климе током глацијала плеистоцена
 • Географско распростањење Паратетиса у средњем миоцену
 • Анализа обалске линије Панонског мора током II медитерана
 • Културе палеолита

Гавриловић Д., Ђуровић П. (2006): Палеогеографија

Еремија М. (1972): Палеогеографија, Београд

Стевановић П., (1980): Кратка геолошка историја некадашњег Панонског мора, Земља и људи, св. 30, Београд