Pedagogija sa didaktikom

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Slađana Anđelković
  • Status predmeta: izborni
  • Broj ESPB: 3
  • Semestar: VI
  • Broj časova: 2+0+1

Pripremanje studenata za vaspitno-obrazovni rad u školama. Upoznavanje studenata sa savremenim didaktičkim modelima koji obuhvataju: definisanje ciljeva nastave, pedagoške strategije za realizaciju tih ciljeva, probleme komunikacije i metode evaluacije. Razvijanje stavova i interesovanja za produbljivanje pedagoško-didaktičkih znanja,  podsticanje motivacije za bavljenje nastavničkim pozivom i celoživotno učenje.

Nakon uspešno završenog kursa studenti će posedovati: razvijene kompetencije za primenu teorijskih pedagoških i didaktičkih znanja u planiranju, realizaciji i evaluaciji vaspitno-obrazovnog rada; razvijenu sposobnost za kritički i stvaralački pristup  u nastavnoj  praksi; kvalitetnu osnovu za dalje pedagoško-didaktičko i metodičko obrazovanje, istraživanje  i profesionalni razvoj.

Predavanja: 1.Vaspitanje kao najširi pedagoški proces i pojam, osnovne karakteristike razvoja vaspitanja i pedagogije; 2. Mogućnosti i granice vaspitanja; 3. Cilj i zadaci vaspitanja – konkretizacija ciljeva i zadataka vaspitanja prema područjima razvoja i stranama vaspitanja, 4. Opšte metode i sredstva vaspitanja;. 5. Škola i školski sistem, razvoj, kritike, vrste škola, struktura vaspitno obrazovnih aktivnosti škole; 6. Škola i njeno okruženje, vaspitanje u porodici, vaspitanje u slobodnom vremenu, društvene i slobodne aktivnosti učenika vaspitni značaj sredstava masovnog komuniciranja; 7.Akteri obrazovanja i njihove uloge, poja polažaj i uloga, socijalna i obrazovna  interakcija u samoj školi, otvorenost škole prema lokalnom i globalnom okruženju;  8.Uloga nastavnika, šta je određuje, karakter uloge nastavnika, uloga nastavnika u nastavi, uloge nastavnika u odnosu na nastavni program, uloga nastavnika u odnosu na oblike i metode rada, uloga nastavnika u odnosu na učenike – individualizacija rada, uloga nastavnika u odnosu na odeljenje kao grupu, uloga nastavnika u saradnji sa učeničkim roditeljima – integrisanje razvojnih konteksta,  uloga nastavnika u školi, rad u nastavničkom veču i stručnim aktivnima, učešće u socijalno - kulturnim programima škole, rad u profesionalnim organizacijama, stručno usavršavanje i celoživotni profesionalni razvoj; 9.Uloga učenika, pedagoška interakcija: međuzavisnost aktivnosti učenika i aktivnosti nastavnika, kvantitativni aspekti pedagoške komunikacije, disciplina   10. Struktura nastavnog procesa; 11. Nastavni čas, pojam, etape, tipologija, različiti strukturni modeli, artikulacija nastave, vrste nastave; 12. Planiranje i pripremanje vaspitno-obrazovnog rada, kurikularni pristup u procesu planiranja, i programiranja; 13. Zahtevi savremenoj nastavi: problemsko i kontekstualno saznavanje, holistički pristup, konstrukti školskog učenja (učenje putem rešavanja problema, kooperativno učenje, iskustveno učenje, projektni pristup, integrativno učenje, rad sa učenicima sa posebnim potrebama; 13. Praćenje, vrednovanje i ocenjivanje učeničkoj napretka; 14. Saradnja porodice i škole; 15. Savremeni zahtevi pedagogije: interkulturalna pedagogija, ekološka pedagogija

Obavezna literatura:
Odabrani tekstovi koji prate program i koji se svake godine obnavljaju shodno pojavi vrednih pedagoških dela i rezultata istraživanja.

Dodatna literatura:
Đorđević, J.,  N. Trnavac (2010).  Pedagogija. Naučna knjiga: Beograd
Gudjons, H. (1994). Pedagogija – temeljna  znanja. Zagreb: Educa, (str. 171-204.)
Glasser, W. (1999). Nastavnik u kvalitetnoj školi. Zagreb: Educa.  (str. 27-38;  79 -84)
Kyriacou, C. (2001). Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa.  (51-67)