Педагогија са дидактиком

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Наставник: др Слађана Анђелковић
  • Статус предмета: изборни
  • Број ЕСПБ: 3
  • Семестар: VI
  • Број часова: 2+0+1

Припремање студената за васпитно-образовни рад у школама. Упознавање студената са савременим дидактичким моделима који обухватају: дефинисање циљева наставе, педагошке стратегије за реализацију тих циљева, проблеме комуникације и методе евалуације. Развијање ставова и интересовања за продубљивање педагошко-дидактичких знања,  подстицање мотивације за бављење наставничким позивом и целоживотно учење.

Након успешно завршеног курса студенти ће поседовати: развијене компетенције за примену теоријских педагошких и дидактичких знања у планирању, реализацији и евалуацији васпитно-образовног рада; развијену способност за критички и стваралачки приступ  у наставној  пракси; квалитетну основу за даље педагошко-дидактичко и методичко образовање, истраживање  и професионални развој.

Предавања: 1.Васпитање као најшири педагошки процес и појам, основне карактеристике развоја васпитања и педагогије; 2. Могућности и границе васпитања; 3. Циљ и задаци васпитања – конкретизација циљева и задатака васпитања према подручјима развоја и странама васпитања, 4. Опште методе и средства васпитања;. 5. Школа и школски систем, развој, критике, врсте школа, структура васпитно образовних активности школе; 6. Школа и њено окружење, васпитање у породици, васпитање у слободном времену, друштвене и слободне активности ученика васпитни значај средстава масовног комуницирања; 7.Актери образовања и њихове улоге, поја полажај и улога, социјална и образовна  интеракција у самој школи, отвореност школе према локалном и глобалном окружењу;  8.Улога наставника, шта је одређује, карактер улоге наставника, улога наставника у настави, улоге наставника у односу на наставни програм, улога наставника у односу на облике и методе рада, улога наставника у односу на ученике – индивидуализација рада, улога наставника у односу на одељење као групу, улога наставника у сарадњи са ученичким родитељима – интегрисање развојних контекста,  улога наставника у школи, рад у наставничком вечу и стручним активнима, учешће у социјално - културним програмима школе, рад у професионалним организацијама, стручно усавршавање и целоживотни професионални развој; 9.Улога ученика, педагошка интеракција: међузависност активности ученика и активности наставника, квантитативни аспекти педагошке комуникације, дисциплина   10. Структура наставног процеса; 11. Наставни час, појам, етапе, типологија, различити структурни модели, артикулација наставе, врсте наставе; 12. Планирање и припремање васпитно-образовног рада, курикуларни приступ у процесу планирања, и програмирања; 13. Захтеви савременој настави: проблемско и контекстуално сазнавање, холистички приступ, конструкти школског учења (учење путем решавања проблема, кооперативно учење, искуствено учење, пројектни приступ, интегративно учење, рад са ученицима са посебним потребама; 13. Праћење, вредновање и оцењивање ученичкој напретка; 14. Сарадња породице и школе; 15. Савремени захтеви педагогије: интеркултурална педагогија, еколошка педагогија

Обавезна литература:
Одабрани текстови који прате програм и који се сваке године обнављају сходно појави вредних педагошких дела и резултата истраживања.

Додатна литература:
Ђорђевић, Ј.,  Н. Трнавац (2010).  Педагогија. Научна књига: Београд
Gudjons, H. (1994). Педагогија – темељна  знања. Загреб: Educa, (стр. 171-204.)
Glasser, W. (1999). Наставник у квалитетној школи. Загреб: Educa.  (стр. 27-38;  79 -84)
Kyriacou, C. (2001). Темељна наставна умијећа. Загреб: Educa.  (51-67)