Prirodne osnove planinskog turizma

Upoznavanje sa prirodnim karakteristikama planina (geološke, geomorfološke, kimatske, hidrološke i biogeografske). Letnji i zimski planinski turizam, alternativni (avanturistički) planinski turizam. Planinski turizam i očuvanje planina. Planinske turističke manifestacije – svetski kupovi, prvenstva, ZOI i sl.

Analizom prirodnih odlika ocenjuju se prirodne vrednosti i utvrđuju turistički potencijali i specifičnosti planina, kao i mogućnosti razvoja letnjeg i zimskog planinskog turizma. Na osnovu prirodnih specifičnosti planina analiziraju se mogućnosti razvoja alternativnog turizma. Analizom turističkih planinskih manifestacija stiče se uvid u njihovu brojnost i raznovrsnost, kao i njihov značaj za razvoj planinskog turizma.

Predavanja:

 • Definicija, cilj i osnovni zadaci
 • Geografski položaj planina u Srbiji i na Balkanu
 • Geografski položaj planina u  Evropi i Svetu
 • Geološki sastav kao prirodna odlika planina u funkciji turizma
 • Reljef kao prirodna odlika planina u funkciji turizma
 • Klima kao prirodna odlika planina u funkciji turizma
 • Hidrološke odlike planina u funkciji turizma
 • Biogeografske karakteristike planina u funkciji turizma
 • Zimski planinski turizam
 • Letnji planinski turizam
 • Planinske turističke manifestacije
 • Izletnički planinski turizam
 • Alternativni planinski turizam (planinarenje, speleologija, alpinizam, splavaranje, kanjoning, paraglajding i sl.)

Vežbe:

 • Geografski položaj planinskih regija Balkanskog poluostrva i veze sa velikim urbanim centrima
 • Geografski položaj planinskih regija Evrope i veze sa velikim urbanim centrima
 • Geografski položaj planinskih regija Sveta i veze sa velikim urbanim centrima
 • Komparativna analiza prirodnih odlika planinskih turističkih centara
 • Klimatske  i hidrološke karakteristike pojedinih planinskih centara
 • Analiza broja posetilaca značajnih turističkih planinskih centara kod nas i u svetu
 • Mogućnosti razvoja alternativnih turističkih ponuda

Stanković S. (2003): Turizam, zaštita i valorizacija, SGD, Beograd

Đurović P. (2012): Planinski turizam (skripta)