Планирање и коришћење земљишта

  • Врста и ниво студија: Мастер академске студије
  • Наставник: др Тијана Дабовић
  • Статус предмета: Изборни
  • Број ЕСПБ: 7
  • Семестар: I
  • Број часова: 3+0

Упознавање са доминантним принципима и фазама израде плана коришћења земљишта.

Овладавање основним методама и техникама који се примењују за планирање различитих видова коришћења земљишта.

Предавања:

Појам, дефиниције и схватања планирања коришћења земљишта у свету и код нас.

Приступи и плански системи.

Основни принципи планирања коришћења земљишта.

Циљеви, специфични приоритети и проблеми планирања коришћења земљишта.

Општи услови за планирање коришћења земљишта.

Класификације земљишта.

Облици својине.

Секторске политике које утичу на планирање коришћења земљишта.

Питање одрживог развоја при планирању коришћења земљишта.

Основне методе и технике планирања коришћења земљишта.

Модели коришћења земљишта.

Фазе планирања коришћења земљишта.

Имплементација планова коришћења земљишта.

Планирање коришћења земљишта и дозволе за градњу у неким земљама ЕУ.

Осврт на праксу и легислативу у Србији.

Израда и презентација семинарског рада са изабраном темом из програма предавања – упознавање са широм литературом, анализа и дијагноза проблема, специфични планерски одговори и инструменти.

Krtalić, V. (2009). Planiranje korištenja zemljišta: usporedba načina i sustava planiranja u nekim državama članicama EU i Republike Hrvatske. Zagreb: Novi informator.

Ђорђевић Д.(1995): Методе одређивања намене површина у просторним плановима. Посебна издања књ. 5. Београд:  Географски факултет Универзитета у Београду.

Owens S., Cowell R. (2002): Land And Limits. London: Routledge.

Пиха Б. (1990): Основе просторног планирања, друго издање. Београд: ПМФ.

Мариновић Узелац А. (2001): Просторно планирање. Загреб: Школска књига.