Planiranje na lokalnom nivou

Sticanje znanja o ulozi, položaju, nadležnostima i delokrugu rada lokalne samouprave u oblasti planiranja i uređenja prostora i socijalnog razvoja, kao i u pripremanju i donošenju strateških projekata koji se odnose ili imaju uticaj na prostor lokalne zajednice.

Zadaci predmeta usmereni su na analizu praksi i dobrih primera evropskih zemalja i Srbije u oblasti lokalne samouprave i osposobljavanje prostornih planera za saradnju sa lokalnim akterima u procesu izrade planske dokumentacije i na ovladavanje metodama prepoznavanja i tehnikama saradnje sa lokalnim akterima i grupama.

Stvarnost lokalne demokratije. Institucije lokalne demokratije. Iskustva i prakse lokalne samouprave na primerima članica Evropske Unije. Delokrug rada, nadležnosti i zakonska regulativa o lokalnoj samoupravi u Srbiji. Zainteresovani učesnici/akteri (stakeholders) i interesne grupe na lokalnom nivou. Partnerski odnosi javnog, komercijalnog i trećeg sektora u lokalnoj zajednici. Saradnja sa građanima i udruženjima građana u uređenju prostora. Pojam javnosti i metode formiranja kvalifikovane javnosti. Značaj profesionalnih udruženja, lokalnih inicijativa i udruženja. Prikupljanje i prezentovanje podataka od interesa za razvoj lokalne zajednice u strateškim planovima. Metode zastupanja interesa lokalne zajednice.
Studijski istraživački rad: Istraživanje na terenu.

Jačanje lokalne vlasti, Beograd: Magna agenda i drugi naslovi
Petovar K. (2003), Naši gradovi između države i građanina. Beograd: GF, AF i IAUS.
Wates N. (2000), The Community Planning Handbook. London: Earthscan
Kako podstaći razvoj na lokalnom nivou. Priručnik sa primerima najbolje prakse iz Jugoistočne Evrope. Beograd: Friedrich Ebert Stiftung, kancelarija u Beogradu
Damjanović M. (urednik) (2002), Lokalna demokratija. Stanje i perspektive. Beograd: Magna agenda.
Radeljić N. (2006), ''Međusektorska suradnja i razvoj lokalne zajednice''. U: Evropske strategije i politike u lokalnoj zajednici. Beograd: Fond Centar za demokratiju.
Strejb G., ''Primena strategijskog odlučivanja u lokalnoj upravi'' (Gregory Streib, 'Applying Strategic Decision Making in Local Government’, Public Productivity & Management Review, Vol. XV, No. 3, Spring, 1992). U: M. Damjanović i S. Đorđević (ur.), Izazovi modernoj upravi i upravljanju. Beograd: TIMIT, 1995.
Grupa autora (2010): Strateško planiranje lokalnog razvoja. UN HABITAT SIRP Beograd.