Planiranje područja posebne namene

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Nastavnik: dr Dejan Đorđević
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 7
  • Semestar: I
  • Broj časova: 3+0

Upoznavanje sa specifičnostima planiranja turističkih područja, nacionalnih parkova, energetskih i hidro-tehničkih kompleksa i sistema, infrastrukturnih koridora, prostora sa značajnom prirodnom i kulturnom baštinom, područja akumulacija i izvorišta vode, rudarsko-energetskih prostora i dr. područja sa specifičnom namenom od nacionalnog značaja. kao i sa dominantnim principima planiranja koji tu namenu favorizuju u odnosu na druge korisnike prostora.

Ovladavanje osnovnim metodama i tehnikama koji su danas relevantni sa stanovišta svetskih i evropskih standarda, kao i teorije i prakse u Srbiji u planiranju područja posebne namene.

Teorijska nastava: Pojam, definicije i shvatanja područja posebne namene u prostornom planiranju, u svetu i kod nas. Istorija i tradicionalni pristupi planiranja područja sa posebnom namenom. Odnos prema drugim tipovima planova. Tipovi područja posebne namene i njihove osnovne karakteristike. Ciljevi i specifični prioriteti i problemi planiranja područja sa posebnom namenom. Osnovne metode i tehnike planiranja područja posebne namene: generalne i specifične (zavisno od vrste područja). Pristup planiranju razvoja, velike strukturne promene i konverzija postojećeg korišćenja zemljišta, ciljevi i prioriteta razvoja. Osvrt na praksu u Srbiji. Implikacije novih evropskih dokumenata održivog prostornog razvoja za uređenje i planiranje prostora posebne namene.

Praktična nastava:

Izrada i prezentacija seminarskog rada sa izabranom temom iz programa predavanja – upoznavanje sa širom literaturom, analiza i dijagnoza problema, specifični planerski odgovori i instrumenti.

Piha B. (1990): Osnove prostornog planiranja. PMF, drugo izdanje, Beograd.

Marinović Uzelac A. (2001): Prostorno planiranje. Školska knjiga, Zagreb.

Zbornik radova sa naučnog skupa (1989): Razvoj i uređenje područja posebne namene. IAUS, Beograd.

Prostorni planovi područja posebne namene u Srbiji.