Planiranje socijalnog razvoja

Predočavanje studentima značaja veze koja postoji između socijalnog razvoj i održivog i  urbanog razvoja, kao i veze između socioloških pojmova koji čine sadržaj socijalnog razvoja, a relevantni su za prostorno planiranje.   Tom cilju je prilagođen i način rada, kroz predavanja i vežbe, kroz koje se postiče samostalnost studenata u povezivanju i operacionalizaciji pojmova.

Razvijanje kritičkog mišljenj i  razumevanja veze prostornog i socijalnog razvoja. Razvijanje analitičkih sposobnosti studenata u domenu pojmova vezanim za probleme socijalnog razvoja koji su relevantni za prostorno planiranje.  Produbljivanje znanja o značaju i ulozi ciljeva socijalnog razvoja, razvijanje  metodoloških i analitičkih sposobnosti u domenu dostizanja ciljeva socijalnog razvoja u oblasti prostornog planiranja.

Predavanja:

 1. Socijalni razvoj kao deo održivog razvoja. Socijalni razvoj i ekonomski rast. Socijalna isključenost. Regionalni razvoj i teritorijalna kohezija.
 2. Urbani razvoj kao deo socijalnog razvoja. Održivi urbani razvoj. Odnos industrijalizacije i urbanizacije. Deformisana urbanizacija. Hiper i hipo urbanizacija. Tipologija postsocijalističkog grada
 3. Globalna regionalna neravnoteža. Socijalni razvoj na poluperiferiji svetskog kapitalizma. Teorija o raz razvoju. Lokalna samouprava kao demokratska, razvojna institucija lokalna vlast i glokalni svet
 4. Razvoj, rod i svakodnevni život. Moderna porodica i socijalni razvoj. Kućni rad kao proizvođač blagostanja. Domaćinstvo kao institucija svetskog sistema
 5. Pokazatelji socijalnog razvoja u prostornom planiranju. Laken indikatori kao pokazatelji socijalne isključenosti
 6. Potrebe, interesi, vrednosti i norme. Društvena urbanistička norma. Uzurpacija i bespravna izgradnja
 7. Socijalni kapital. Teritorijalni kapital.
 8. Neomarsistička misao o gradu. Analiza sukoba. Prostor i društvena moć. Prostor i proivodnja viška vrednosti. Kastels. Harvi
 9. Neoveberijanska misao o gradu. Urbani menadžerijalizam
 10. Pravna država i ljudska prava. Građanska i politička prava. Ekonomska, socijalna i kulturna prava. Lefevrov pojam urbanog društva i prava na grad.. Svetska povelja o pravu na grad
 11. Država blagostanja, socijalna politika, građanin, civilno društvo
 12. Javno dobro i javni interes. Javni prostor kao javno dobro. Odnos moći i prostora
 13. Socio-prostorne nejednakosti i isključenosti: filtracija, džentrifikacija, beskućništvo, marginalna susedstva, materijalna deprivacija u susedstvu, pojam geta
 14. Javne službe kao razvojne institucije. Urbanizacija bez urbanosti. Klasifikacija javnih službi. Modeli poboljšanja prostorne dostupnosti
 15. Stanovanje kao proizvođač socio-prostornih nejednakosti

Vežbe:

 1. Milenijumski ciljevi razvoja
 2. Indeks ljudskog razvoja
 3. Indeks ljudske bezbednosti
 4. Pokazatelji siromaštva: finansijsko siromaštvo
 5. Pokazatelji siromaštva: nezaposlenost
 6. Pokazatelji siromaštva: zdravstvena zaštita
 7. Pokazatelji rodne ravnopravnosti
 8. Pokazatelji siromaštva: kvalitet stanovanja
 9. Pokazatelji siromaštva: društvena participacija
 10. Socijalna isključenost dece
 11. Pokazatelji siromaštva: obrazovanje
 12. Pokazatelji predškolske zaštite dece
 13. Briga o deci bez roditeljskog staranja
 14. Starenje stanovništva i briga o starima
 15. Lica sa posebnim potrebama

Miletić Stepanović Vesna, 2013, PLANIRANjE SOCIJALNOG RAZVOJA, GEOGRAFSKI FAKULTET, BEOGRAD