Планирање социјалног развоја

Предочавање студентима значаја везе која постоји између социјалног развој и одрживог и  урбаног развоја, као и везе између социолошких појмова који чине садржај социјалног развоја, а релевантни су за просторно планирање.   Том циљу је прилагођен и начин рада, кроз предавања и вежбе, кроз које се постиче самосталност студената у повезивању и операционализацији појмова.

Развијање критичког мишљењ и  разумевања везе просторног и социјалног развоја. Развијање аналитичких способности студената у домену појмова везаним за проблеме социјалног развоја који су релевантни за просторно планирање.  Продубљивање знања о значају и улози циљева социјалног развоја, развијање  методолошких и аналитичких способности у домену достизања циљева социјалног развоја у области просторног планирања.

Предавања:

 1. Социјални развој као део одрживог развоја. Социјални развој и економски раст. Социјална искљученост. Регионални развој и територијална кохезија.
 2. Урбани развој као део социјалног развоја. Одрживи урбани развој. Однос индустријализације и урбанизације. Деформисана урбанизација. Хипер и хипо урбанизација. Типологија постсоцијалистичког града
 3. Глобална регионална неравнотежа. Социјални развој на полупериферији светског капитализма. Теорија о раз развоју. Локална самоуправа кao демократска, развојна институција локална власт и глокални свет
 4. Развој, род и свакодневни живот. Модерна породица и социјални развој. Кућни рад као произвођач благостања. Домаћинство као институција светског система
 5. Показатељи социјалног развоја у просторном планирању. Лакен индикатори као показатељи социјалне искључености
 6. Потребе, интереси, вредности и норме. Друштвена урбанистичка норма. Узурпација и бесправна изградња
 7. Социјални капитал. Територијални капитал.
 8. Неомарсистичка мисао о граду. Анализа сукоба. Простор и друштвена моћ. Простор и проиводња вишка вредности. Кастелс. Харви
 9. Неовеберијанска мисао о граду. Урбани менаџеријализам
 10. Правна држава и људска права. Грађанска и политичка права. Економска, социјална и културна права. Лефевров појам урбаног друштва и права на град.. Светска повеља о праву на град
 11. Држава благостања, социјална политика, грађанин, цивилно друштво
 12. Јавно добро и јавни интерес. Јавни простор као јавно добро. Однос моћи и простора
 13. Социо-просторне неједнакости и искључености: филтрација, џентрификација, бескућништво, маргинална суседства, материјална депривација у суседству, појам гета
 14. Јавне службе као развојне институције. Урбанизација без урбаности. Класификација јавних служби. Модели побољшања просторне доступности
 15. Становање као произвођач социо-просторних неједнакости

Вежбе:

 1. Mиленијумски циљеви развоја
 2. Индекс људског развоја
 3. Индекс људске безбедности
 4. Показатељи сиромаштва: финансијско сиромаштво
 5. Показатељи сиромаштва: незапосленост
 6. Показатељи сиромаштва: здравствена заштита
 7. Показатељи родне равноправности
 8. Показатељи сиромаштва: квалитет становања
 9. Показатељи сиромаштва: друштвена партиципација
 10. Социјална искљученост деце
 11. Показатељи сиромаштва: образовањe
 12. Показатељи предшколске заштите деце
 13. Брига о деци без родитељског старања
 14. Старење становништва и брига о старима
 15. Лица са посебним потребама

Милетић Степановић Весна, 2013, ПЛАНИРАЊЕ СОЦИЈАЛНОГ РАЗВОЈА, ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ, БЕОГРАД