Planiranje životne sredine

Kroz predmet Planiranje životne sredine studenti treba da se upoznaju sa kompleksnom problematikom planiranja, zaštite i unapređenja životne sredine.

Sticanje osnovnih znanja o životnoj sredini, njenom uticaju na čoveka i ljudsko društvo; Savladavanje metoda istraživanja i evaluacije životne sredine; Utvrđivanje negativnih posledica ljudskog delovanja na prirodnu i životnu sredinu; Upoznavanje sa sistemom efikasnog upravljanja životnom sredinom.

Predavanja po nedeljama:
I – Teorijske postavke pojma životne sredine; Proučavanje odnosa čoveka i okruženja; Značaj planiranja životne sredine;
II – Sistem životne sredine i njene komponente i faktori; Metodologija i tehnike istraživanja i evaluacije životne sredine;
III – Kvalitet životne sredine – oblici degradacije i progradacije; Izvori zagađivanja životne sredine;
IV – Ugrožavanje životne sredine i mehanizmi štetnog delovanja; Posledice zagađivanja životne sredine;
V – Principi unapređenja i zaštite životne sredine; Mere prevencije i sanacije; Određivanje prioriteta u planiranju životne sredine;
VI – Institucionalni i organizacioni aspekt zaštite životne sredine; Učešće javnosti u donošenju odluka vezanih za životnu sredinu; Pravna regulativa u oblasti zaštite životne sredine;
VII – Normativi u životnoj sredini (MDK, GVI, GVE, dozvoljeni nivo, i dr.); Problematika zaštite životne sredine u različitim planskim dokumentima (PDR, PGR, GP, PPO, RPP, PPPPN, PPRS);
VIII – Strategija i mere zaštite životne sredine u planovima;
IX – Monitoring životne sredine;
X – Katastar izvora zagađivanja;
XI – Informacioni sistem životne sredine. ISO standardi;
XII – Mere i instrumenti upravljanje životnom sredinom;
XIII – Međunarodne konvencije, ugovori i drugi relevantni dokumenti u zaštiti životne sredine;
XIV – Projekti zaštite i unapređenja životne sredine;
XV – Evropska iskustva, principi i tendencije u zaštiti životne sredine.

Vežbe po nedeljama:
Časovi vežbi od I do XV nedelje, su predviđeni za razradu sadržaja koji će biti obrađeni na predavanjima. Za svaki faktor životne sredine (vazduh, voda, zemljište) predviđen je praktičan rad u smislu definisanja izvora i posledica zagađenja, odnosno preduzimanja mera zaštite, pri čemu će studenti raditi na specifičnim primerima iz Srbije. Predviđena je izrada tematskih karata životne sredine.

  1. Filipović D. (2004): Planiranje prostora opštine i životna sredina kao osnova prostornog razvoja, monografija ''Planiranje razvoja lokalne zajednice'', Geografski fakultet i Asocijacija prostornih planera Srbije, Beograd
  2. Lješević M: Životna sredina – teorija i metodologija istraživanja, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2000.
  3. Todić D. (2008): Ekološki menadžment u uslovima globalizacije, Megatrend univerzitet, Beograd
  4. Zakon o zaštiti životne sredine (''Službeni glasnik RS'', br.135/04, 36/09, 72/09, 43/11) i i drugi propisi iz oblasti zaštite životne sredine