Планирање животне средине

Кроз предмет Планирање животне средине студенти треба да се упознају са комплексном проблематиком планирања, заштите и унапређења животне средине.

Стицање основних знања о животној средини, њеном утицају на човека и људско друштво; Савладавање метода истраживања и евалуације животне средине; Утврђивање негативних последица људског деловања на природну и животну средину; Упознавање са системом ефикасног управљања животном средином.

Предавања по недељама:
I – Теоријске поставке појма животне средине; Проучавање односа човека и окружења; Значај планирања животне средине;
II – Систем животне средине и њене компоненте и фактори; Методологија и технике истраживања и евалуације животне средине;
III – Квалитет животне средине – облици деградације и проградације; Извори загађивања животне средине;
IV – Угрожавање животне средине и механизми штетног деловања; Последице загађивања животне средине;
V – Принципи унапређења и заштите животне средине; Мере превенције и санације; Одређивање приоритета у планирању животне средине;
VI – Институционални и организациони аспект заштите животне средине; Учешће јавности у доношењу одлука везаних за животну средину; Правна регулатива у области заштите животне средине;
VII – Нормативи у животној средини (МДК, ГВИ, ГВЕ, дозвољени ниво, и др.); Проблематика заштите животне средине у различитим планским документима (ПДР, ПГР, ГП, ППО, РПП, ППППН, ППРС);
VIII – Стратегија и мере заштите животне средине у плановима;
IX – Мониторинг животне средине;
X – Катастар извора загађивања;
XI – Информациони систем животне средине. ISO стандарди;
XII – Мере и инструменти управљање животном средином;
XIII – Међународне конвенције, уговори и други релевантни документи у заштити животне средине;
XIV – Пројекти заштите и унапређења животне средине;
XV – Европска искуства, принципи и тенденције у заштити животне средине.

Вежбе по недељама:
Часови вежби од I до XV недеље, су предвиђени за разраду садржаја који ће бити обрађени на предавањима. За сваки фактор животне средине (ваздух, вода, земљиште) предвиђен је практичан рад у смислу дефинисања извора и последица загађења, односно предузимања мера заштите, при чему ће студенти радити на специфичним примерима из Србије. Предвиђена је израда тематских карата животне средине.

  1. Филиповић Д. (2004): Планирање простора општине и животна средина као основа просторног развоја, монографија ''Планирање развоја локалне заједнице'', Географски факултет и Асоцијација просторних планера Србије, Београд
  2. Љешевић М: Животна средина – теорија и методологија истраживања, Географски факултет Универзитета у Београду, Београд, 2000.
  3. Тодић Д. (2008): Еколошки менаџмент у условима глобализације, Мегатренд универзитет, Београд
  4. Закон о заштити животне средине (''Службени гласник РС'', бр.135/04, 36/09, 72/09, 43/11) и и други прописи из области заштите животне средине