Planovi i programi životne sredine

Savladavanje metoda izrade segmenta životne sredine u planovima i programima u životnoj sredini (opis postojećeg stanja, uticaj i ocena planiranih aktivnosti na kvalitet životne sredine, predlog mera zaštite itd.). Takođe, cilj je da se savlada metodologija izrade planova i programa u životnoj sredini koji se rade na lokalnom i državnom nivou.

Osposobljenost za izradu planova i programa u životnoj sredini.

Teorijska nastava

 • Pojam, podela i karakteristike planova i programa u životnoj sredini;
 • Procedura izrade plana i programa; Segment zaštite životne sredine u prostornim i urbanističkim planovima;
 • Nacionalni program zaštite životne sredine (NEAP);
 • Nacionalna strategija održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara;
 • Strateška procena uticaja planova i programa na životnu sredinu;
 • Procena uticaja projekata na životnu sredinu;
 • Procena opasnosti od udesa; Lokalni ekološki akcioni planovi (LEAP); Sektorski projekat – Elaborat stavljanja prirodnog dobra pod zaštitu;
 • Sektorski projekat – Projekat za izbor lokacije deponije komunalnog otpada; Implementacija, kontrola i evaluacija planova i programa;
 • Tehnike u izradi ekoloških planova i programa;
 • Evropski projekti zaštite prostora i životne sredine;
 • Regionalni (susedski) projekti i programi zaštite prostora i životne sredine.

Praktična nastava: Vežbe, Drugi oblici nastave,

Procedura izrade plana i programa; Nacionalni program zaštite životne sredine;
Simulacija izrade strateške procene uticaja na životnu sredinu; Simulacija izrade procene uticaja projekata na životnu sredinu;
Simulacija izrade procene opasnosti od udesa;
Simulacija izrade lokalnog ekološkog akcionog plana;
Upoznavanje sa sektorskim projektima i programima u životnoj sredini;
Tehnike u izradi ekoloških planova i programa

 1. Nacionalni program zaštite životne sredine Republike Srbije, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine, Beograd, 2005.
 2. Vodič za izradu lokalnih ekoloških akcionih planova, REC kancelarija, Beograd, 2000.
 3. Nacionalna strtegija održivog razvoja, Vlada Republike Srbije, Beograd 2008.
  Zakon o zaštiti životne sredine, Sl. glasnik RS, br.135/04, Beograd
  Zakon o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu, Sl. glasnik RS, br.135/04, Beograd
 4. Lješević M: Životna sredina – teorija i metodologija istraživanja, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2000.