Planski regioni Srbije

Na principima i metodama planske regionalizacije definisaće se planski regioni Srbije, izdvojeni prema određenom planskom zadatku.

Ishod predmeta će biti osposobljavanje studenta – prostornog planera da na bazi relevantnih indikatora izvrši analizu prostora (utvrđivanje zakonitosti u formiranju regionalnih struktura), ocenu prostora s društveno korisnog gledišta (uključujući i budući razvoj) i ukaže na alternativne smerove prostornog razvoja, kao osnove za svrsishodnu razvojnu politiku i prostorno planiranje regionalnih struktura i sistema Srbije.

Teorijska nastava
Polazišta izdvajanja planskih regiona Srbije. Razlike i (ili) analogija između planskih i geografskih regiona Srbije; Rejonizacija korišćenja i zaštite poljoprivrednog zemljišta. Planski regioni poljoprivredne proizvodnje; Rejonizacija korišćenja i zaštita šuma, šumskih zemljišta i lovnih područja; Rejonizacija korišćenja i zaštite voda i vodoprivredne infrastrukture. Regionalni sistemi za vodosnabdevanje i razmeštaj stanovništva, naselja i ekonomskih aktivnosti; Reginalizacija korišćenja mineralnih sirovina. Planski regioni (resursi, potencijali teritorijalni obuhvat); Industrija kao element i faktor planske regionalizacije Srbije. Indusrijski regioni, zone, pojasevi (teritorijalni obuhvat, funkcionalni i ekonomski značaj...); Turizam kao faktor planske regionalizacije Srbije. Turistički regioni – organizacija i hijerarhija; Naselja faktori i elementi planske regionalizacije Srbije. Prostorni model mreže naselja Srbije (teritorijalni razmeštaj, demografska veličina, funkcije, razvijenost javno-socijalne infrastrukture); Ruralna naselja elementi i faktori regionalne diferencijacije Srbije i njena prostorna konkretizacije (ruralna područja, zone planinskih, kotlinskih, nizijskih, prigradskih ...sela); Funkcionalna područja Srbije – principi diferencijacije i regionalnog okupljanja. Njihov teritorijalni obuhvat, demografska veličina, značaj u funkcionalnoj organizaciji (diferencijaciji i integraciji) Srbije, hijerarhija; Gradski centri polovi rasta i razvoja Srbije; Osovine razvoja faktori regionalne integracije Srbije; Metropolitanski regioni Srbije; Problemski regioni Srbije. Ekonomski depresirani regioni. depopulacioni regioni i sl.
Praktična nastava:Vežbe,
Vežbe imaju aplikativni karakter. Na konkretnim primerima planskih regiona Srbije (različitih teritorijalnih obuhvata i planskih zadataka), biće identifikovane fizičko-geografske, naseljske, demografske, ekonomske, socijalne i ostale kompnente, koje ih u sadejstvu sa drugim faktorima, homogenizuju ili diferenciraju. Cilj vežbi je identifikacija regionalne organizacije teritorijalnih celina koje tretiraju prostorni planovi.

 Veljković, A., Jovanović, R., Tošić, B. (1995): Gradovi Srbije centri razvoja u mreži naselja. Geografski institut ''Jovan Cvijić'' SANU, posebna izdanja knj.44. Beograd.
 Prostorni plan Republike Srbije. Republika Srbija.
 Prostorni planovi opština, okruga i regiona Srbije.
 Prostorni planovi posebne namene za pojedine teritorijalne celine Srbije.