Politička geografija 2

Otkrivanje veza i odnosa između geografskih i političkih elemenata države. Sagledavanje strukture i procesa formiranja političke karte sveta. Upoznavanje subjekata i karakteristika novog svetskog poretka. Proučavanje determinanti političko-geografskog i geopolitičkog položaja Srbije.

Primena stečenih znanja iz predmeta Politička geografija u nastavi geografije.

Predavanja:
1. POLITIČKO-GEOGRAFSKE TEORIJE I KONCEPCIJE. Izvori političko-geografskih ideja. Pravci razvoja moderne političke geografije. Metodološki modeli političke geografije kao naučne discipline; 2. POLITIČKO-GEOGRAFSKA STRUKTURA DRŽAVE. Osnove za geografsku teoriju države. Prostor i moć države. Teritorijalni suverenitet države. Teritorija države (tipovi). Geografski položaj države (tipovi). Državne granice. Centralno jezgro i glavni grad države; 3. ANTROPOGEOGRAFSKE DETERMINANTE DRŽAVE. Stanovništvo i država. Kulturni prostor i država. Religija i država; 4. EKONOMSKA STRUKTURA DRŽAVE; 5. TIPOVI DRŽAVA PREMA OBLIKU DRUŠTVENO-POLITIČKOG UREĐENjA. Tipovi političkih sistema na političkoj karti sveta. Administrativna podela i teritorijalna kohezija države. Izborni sistemi (elektoralna geografija); 6. POLITIČKO-GEOGRAFSKA KARTA SVETA. Formiranje političke karte sveta (po kontinentima); 7. NOVI SVETSKI POREDAK. Formiranje globalnog geopolitičkog sistema. Subjekti Novog svetskog poretka. Međunarodni savezi i organizacije; 8. GEOPOLITIČKI POLOŽAJ SRBIJE. Determinante geopolitičkog položaja Srbije u Jugoistočnoj Evropi na na Balkanu. Promene geopolitičkog položaja Srbije u prošlosti i danas. Političko-geografski i geopolitički procesi važni za Srbiju.
Vežbe:
Teorije svetskog sistema. Nacija, država i teritorija. Krizna žarišta na političkoj karti sveta. Proces kolonijalizma i dekolonizacije u svetu. Formiranje političke karte pojedinih geopolitičkih regiona sveta (sa kartografskom prezentacijom). Politička geografija Evropske unije. Geografska analiza rezultata višestranačkih izbora u Srbiji. Determinante i komponente procesa globalizacije. Gradocentrični model Novog svetskog poretka (funkcije globalnih gradova).

Grčić M. Politička geografija. Geografski fakultet, Beograd, 2000