Politika o stanovništvu i perspektive

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 8
  • Semestar: II
  • Broj časova: 4+0

Cilj predmeta je razmatranje veze između različitih programskih akcija populacione politike i demografskog razvoja populacije.

Upoznavanje studenata sa mogućnostima delovanja mera populacione politike na demografski razvitak populacije.

Predavanja:

Mere populacione politike u oblasti fertiliteta stanovništva; Programi planiranja porodice. Zdravstvena i mortalitetna politika. Politika prema migracijama stanovništva. Politički odgovor na populaciono starenje. Analiza dostupnih projekcija stanovništva sveta, razvijenih zemalja i zemalja u razvoju. Demografski razvoj Srbije kroz analizu različitih populacionih scenarija. Hipotetičko kreiranje mera populacione politike. Strateški pristup rešavanja populacionih problema u Srbiji.

Nikitović V. (2004) Tačnost projekcija stanovništva Srbije, GIJC, Beograd

Penev G. (2005) Srbija u prvoj polovini 21. veka. Da li se mogu izbeći depopulacija i intenzivno demografsko starenje? Srbija i savremeni procesi u Evropi i svetu, Tara, 26-27 maj 2005.

Nikitović (2010). Demografska budućnost Srbije: Imigracija kao izazov?. Službeni glasnik, Institut društvenih nauka, Beograd.

RZS (2007) Projekcije stanovništva Srbije do 2032. dostupno na www.statserb.sr.gov.rs

Rašević Mirjana, Petrović Mina (1996) Iskustva populacione politike, IDN, Beograd

UN (1994) Program of actions of the United Nations International Conference, International Conference on Population and Development, Cairo 5 - 13 september 1994.

United Nations Economic Commision for Europe, United Nations Population Fund (2005) The new demographic regime – Population challenges and policy responses, UN, New York, Geneva

UN – Department of economic and social affairs (2007) World population prospects: The 2006 Revision United Nations, New York

World Bank (2007) From Red to Gray – The Third Transition of Aging Populations in Eastern Europe and Former Soviet Union, World Bank, Washington D. C.

Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike (2006), Nacionalna strategija o starenju 2006-2015, Beograd,

Ministarstvo rada i socijalne politike (2007), Strategija za podsticanje rađanja, Beograd