Пословање туристичких агенција

Циљ је савладавање основних појмова, инструмената пословања и пословних операција у туристичким агенцијама. У оквиру овог предмета студенти треба да стекну неопходна знања у домену формирања услужног програма туристичких агенција, са акцентом на туристичком аранжману, као специфичном производу туристичких агенција. Предмет проучавања је заокружен анализом специфичности у обављању пословних операција у туристичким агенцијама, анализом досадашњих тенденција у пословању ових предузећа на туристичком тржишту, као и анализом нових конкурентских стратегија и прилагођавања будућим променама.

Савладање основних теоретских знања из домена пословања туристичких агенција, као и стицање практичних знања и вештина које ће омогућити непосредно укључивање у радни процес у туристичким агенцијама.

Теоријска настава
1. Основне карактеристике настанка и развоја туристичких агенција у свету и у Србији
2. Функције туристичких агенција
3. Услови за обављање делатности туристичке агенције
4. Правни статус туристичких агенција у Србији
5. Место агенција у систему туристичког привређивања
6. Врсте туристичких агенција
7. Улога туристичких агенција на туристичком тржишту
8. Основне карактеристике и садржај услужног програма туристичких агенција и организатора путовања
9. Радни процес и људски ресурси у туристичким агенцијама
10. Посредничке пословне операције
11. Туристички аранжман као специфичан производ туристиче агенције
12. Правно регулисање односа између туристичких агенција и туриста
13. Заштита потрошача
14. Промене на туристичком тржишту и савремене тендениције у пословању туристичких агенција
15. Хоризонталне и вертикалне интеграције у агенцијском пословању

Вежбе
Формирање туристичких аранжмана. Калкулација туристичких аранжмана. Упознавање са пословним инструментима у агенцијској делатности. Анализа студија случаја. Презентација семинарских радова. Посета и практичан рад у туристичкима агенцијама.

 

Драгићевић, В. (2012). Пословање туристичких агенција (скрипта), ПМФ, Нови Сад.
Додатна литература
Вуконић, Б. (2003). Туристичке агенције, Микрорад, Загреб.
Sinclair, M.T., Stabler, M. (2002). The Economics оf Tourism, Routledge, London.