Poslovna statistika

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Milica Bulajić
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 3
  • Semestar: I
  • Broj časova: 3+0

Cilj predmeta je sa student shvati logiku statističkog načina razmišljanja, da nauči da izračunava i pravilno tumači statističke pokazatelje, da savlada različite statističke metode.

Nakon završenog kursa studenti treba da razviju sposobnosti samostalnog sprovođenja statističke analize kompleksnih pojava u društvu i privredi kojima je iherentna stohastička-varijabilna priroda.

Teorijska nastava

Uvod u statistiku (pojam i razvoj statistike; predmet i način statističkog istraživanja; statistički skup); Deskriptivna analiza; Osnovni pojmovi teorije verovatnoće; Binomna raspodela; Normalna raspodela; Studentova raspodela;  Hi-kvadrat raspodela; Uzorak i statistike uzorka; Statističko ocenjivanje; Testiranje statističkih hipoteza; Hi-kvadrat test; Prosta linearna regresija i korelacija.

1) Mann, S. P.: Uvod u statistiku, Centar za izdavačku delatnost, Ekonomski fakultet, Beograd, 2009

2) Bošković O., Dragutinović R., Lovrić M. I Pavličić D.: Metodi statističke analize – Zbirka rešenih zadataka, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004.

2) Žižić M., Lovrić M., Pavličić D.: Metodi statističke analize, Ekonomski fakultet, Beograd, 2004.