Poslovno pravo

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Vuk Radović
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 4
  • Semestar: VII
  • Broj časova: 2+0

Sticanje teorijskih i praktičnih znanja o poslovno pravnoj problematici i sticanje znanja o pravnoj regulativi u oblasti turizma.

Razvoj sposobnosti kod studenata za primenu normi poslovnog prava u turističkoj i sveukupnoj privrednoj praksi itd.

Teorijska nastava
Opšta pitanja pojma i predmeta. Istorijat poslovnog prava. Izvori poslovnog prava. Privredni (profitni) i ostali subjekti. Preduzetnici. Preduzeća – privredna društva. Društva sa neograničenim rizikom (društva lica). Društva sa ograničenim rizikom (društva lica i kapitala). Društva sa ograničenim rizikom (društva kapitala). Privredna društva kapitala sa učešćem države i teritorijalnih jedinica. Ostali subjekti sa ekonomskim ciljem. Poslovno udruženje. Finansijske i srodne organizacije. Povezivanje privrednih društava. Privredne asocijacije. Reorganizacije i prestanak privrednih društava. Osnove privrednog prava. Opšta pravila ugovora u privredi.
Vežbe,
Primeri izrade pojedinih vrsta ugovora u privredi, s posebnim osvrtom na ugovore o osiguranju, ugovore o turističkim uslugama, ugovore o prevozu putnika i ugovore o prevozu prtljaga.

1) Radović, V. (2008). Korporativno upravljanje (dopunjeno izdanje), International Finance Corporation, Beograd (adaptacija ruskog priručnika za korporativnom upravljanje srpskom pravu
2) Mirko Vasiljević, Poslovno pravo, Udruženje pravnika u privredi SR Jugoslavije, Beograd, 2001.
3) Lucija Spirović – Jovanović, Uvod u trgovinsko pravo, Međunarodni naučni forum ”Dunav – reka saradnje”, Beograd, 2005.