Прикупљање и интеграција геопросторних података (МГИС1И2)

  • Врста и ниво студија: Мастер академске студије
  • Статус предмета: Изборни
  • Број ЕСПБ: 7
  • Семестар: I
  • Број часова: 3+0

Упознавање како са традиционалним начинима прикупљања геопросторних података, тако и са савременим трендовима из ове области. Формирање вештине планирања и организовања прикупљања геопросторних података, упознавање са различитим средствима за прикупљање геопросторних података на терену, за приступање и коришћење већ прикупљених геопросторних података (НИГП, статистика итд.), као и за трансформацију, манипулацију и интеграцију тако прикупљених података како би се обезбедио задовољавајући ниво квалитета геопросторних података за различите намене.

Кроз овај предмет студенти треба да упознају основне принципе прикупљања геопросторних података, савладају вештинама теренског рада и оспособе се да изаберу и користе адекватну технологију и алате за прикупљање геопросторних података, за приступање и коришћење већ прикупљених геопросторних података и да прате и прихватају побољшања и новине у овој области.

Теоријска настава

Основни принципи прикупљања геопросторних података; Традиционални начини за прикупљање података – дигитализација, скенирање, геодетска мерења; Сателитска даљинска детекција; Аерофотограметрија; ГНСС; Лидар; НИГП; Процена квалитета геопросторних података; Метаподаци.

Практична настава

Геореференцирање скенираних карата и планова; Векторизација; Геокодирање; Унос, обрада и коришћење сателитских и авио снимака; Рад са ГПС пријемницима и веза са ГИС пакетима; Трансформација и манипулација геопросторних података; Креирање и коришћење метаподатака.

Kukrika M. Geografski informacioni sistemi. Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Beograd, 2000.

Стојковић С. Увод у ГИС – практикум. Универзитет у Београду – Географски факултет, Београд, 2015.

Roberts S. A. & Robertson C. Geographic Information Systems and Science – A Concise Handbook of Spatial Data Handling, Representation, and Computation. Oxford University Press, Oxford University Press Canada, 2016.

Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W. Geographic Information Science and Systems, 4th Edition, Wiley, 2015.

Chang K. Introduction to Geographical Information Systems, The McGrow Hill, New York, 2012.

Xiong H. & Shekar S. (Eds.). Encyclopedia of GIS. Springer, New York, 2008.

Albrecht, J. Key Concepts & Techniques in GIS. SAGE Publications, London, 2007.

Keranen K. & Kolvoord R. Making spatial decisions : using GIS and lidar: a workbook. Esri Press, Redlands, 2016.

Qihao W. Remote Sensing and GIS Integration: Theories, Method  and Applications, The McGrow Hill, New York, 2010.

Bossomaier T. R. J. & Hope B. A. Online GIS and spatial metadata. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton 2016.