Prikupljanje i integracija geoprostornih podataka (MGIS1I2)

  • Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 7
  • Semestar: I
  • Broj časova: 3+0

Upoznavanje kako sa tradicionalnim načinima prikupljanja geoprostornih podataka, tako i sa savremenim trendovima iz ove oblasti. Formiranje veštine planiranja i organizovanja prikupljanja geoprostornih podataka, upoznavanje sa različitim sredstvima za prikupljanje geoprostornih podataka na terenu, za pristupanje i korišćenje već prikupljenih geoprostornih podataka (NIGP, statistika itd.), kao i za transformaciju, manipulaciju i integraciju tako prikupljenih podataka kako bi se obezbedio zadovoljavajući nivo kvaliteta geoprostornih podataka za različite namene.

Kroz ovaj predmet studenti treba da upoznaju osnovne principe prikupljanja geoprostornih podataka, savladaju veštinama terenskog rada i osposobe se da izaberu i koriste adekvatnu tehnologiju i alate za prikupljanje geoprostornih podataka, za pristupanje i korišćenje već prikupljenih geoprostornih podataka i da prate i prihvataju poboljšanja i novine u ovoj oblasti.

Teorijska nastava

Osnovni principi prikupljanja geoprostornih podataka; Tradicionalni načini za prikupljanje podataka – digitalizacija, skeniranje, geodetska merenja; Satelitska daljinska detekcija; Aerofotogrametrija; GNSS; Lidar; NIGP; Procena kvaliteta geoprostornih podataka; Metapodaci.

Praktična nastava

Georeferenciranje skeniranih karata i planova; Vektorizacija; Geokodiranje; Unos, obrada i korišćenje satelitskih i avio snimaka; Rad sa GPS prijemnicima i veza sa GIS paketima; Transformacija i manipulacija geoprostornih podataka; Kreiranje i korišćenje metapodataka.

Kukrika M. Geografski informacioni sistemi. Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Beograd, 2000.

Stojković S. Uvod u GIS – praktikum. Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet, Beograd, 2015.

Roberts S. A. & Robertson C. Geographic Information Systems and Science – A Concise Handbook of Spatial Data Handling, Representation, and Computation. Oxford University Press, Oxford University Press Canada, 2016.

Longley P. A., Goodchild M. F., Maguire D. J., Rhind D. W. Geographic Information Science and Systems, 4th Edition, Wiley, 2015.

Chang K. Introduction to Geographical Information Systems, The McGrow Hill, New York, 2012.

Xiong H. & Shekar S. (Eds.). Encyclopedia of GIS. Springer, New York, 2008.

Albrecht, J. Key Concepts & Techniques in GIS. SAGE Publications, London, 2007.

Keranen K. & Kolvoord R. Making spatial decisions : using GIS and lidar: a workbook. Esri Press, Redlands, 2016.

Qihao W. Remote Sensing and GIS Integration: Theories, Method  and Applications, The McGrow Hill, New York, 2010.

Bossomaier T. R. J. & Hope B. A. Online GIS and spatial metadata. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton 2016.