Primena IT u prostornom planiranju

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Aleksandar Peulić
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 4
  • Broj časova: 2+1

Osnovni cilj predmeta je osposobljavanje studenata za shvatanje, razumevanje i savladavanje aktuelnih i relevantnih informaciono-komunikacionih tehnologija, strukture i organizacije prostornih baza podataka, te na njima temeljenih znanja radi njihove primene u prostornom planiranju

Studenti će steći praktična znanja o adekvatnoj primeni informacione tehnologije u prostorno planerskoj preksi. Šta je to što im IT pruža, i zašto je neophodno da se izbor i primena različitih računarskih programa koriste na adekvatan način. 

Predavanja:
1) Teorijske osnove: Šta su podaci? Šta je to informacija? Čime se meri informacija? Šta je to znanje? Kako se znanje povećevalo tokom ljudske istorije? Šta je to mudrost?; 2) Šta je to informacioni sistem? Kako izgleda dobro organizovan informacioni sistem? Šta je računarski zasnovan informacioni sistem? Šta je to tehnika a šta tehnologija? U čemu je značaj remetećih tehnologija?; 3) Šta je to informaciona tehnologija? Čime se bavi informatika? Šta je to brojni sistem? Šta je to kod? Koje merne jedinice se koriste u računarskim naukama?; 4) Anatomija računara: Koje su osnovne komponente moderne informacione tehnologije? Šta je to računar? Čemu služi hardver? Koji događaji su značajni u dosadašnjem razvoju računara? Kako izgleda model von Neuman-ovog računara?; 5) Koje su osnovne komponente računara? Koji su osnovni podsistemi hardverskog sistema? Kako izgleda konceptualni dijagram mikroračunara? Čemu služi procesor? Od čega zavise performance procesora? Koji značaj ima Murov zakon? Koji zahtevi se postavljaju na memoriju? U kojim jedinicama se izražava kapacitet memorije? Čemu služi radna memorija?; 6) Čemu služe interfejsi? Šta se podrazumeva pod pojmom periferija? Kako se mogu podeliti ulazni uređaji? Kako se mogu podeliti izlazni uređaji? Koju ulogu ima eksterna memorija? Koje tehnologije se koriste za izradu sekundarne tehnologije? Kako su se menjali trednovi razvoja računarskih sistema kroz generacije?; 7) Programska podrška: Čemu služi softver? Čemu služi sistemski softver? Koju ulogu ima operativni sistem? Koju funkciju obavljaju programski prevodioci i pomoćni programi? Kako se može podeliti korisnički softver? Čemu služi standardni korisnički softver?; 8) Koji su najznačajniji programski paketi? Koje prednosti računar ima u odnosu na pisaću mašinu? Koje prednosti računar ima u odnosu na klasičnu arhivu?; 9) Čemu služe tabelarni programi? Kak se mogu podeliti grafički programi? Kako se mogu podeliti programski jezici? Koji jezici se koriste za programiranje WWW aplikacija? Kako su se menjali trendovi razvoja programske podrške kroz generacije?; 10) Informaciona tehnologija i komunikacije: Šta je to komunikacija? Kako izgleda osnovni model komunikacionog sistema? Od kojih komponenti se sastoji komunikacioni sistem? Koje osnovne zahteve bi trebalo ispuniti kada je u pitanju kvalitet komunikacija? Gde mogu nastati smetnje u komunikaciji?; 11) Koji značaj imaju danas lični kontakti? Kako glasi princip kooperacije? Čemu služe žične komunikacije? Čemu služe bežične komunikacije?Čime se bavi telematika?; 12) Kako se računari koriste u komunikacijama? Šta je to računarska mreža? Kako se sve mogu povezati računariu mrežu? Kako se mreže mogu podeliti? Kako se ostvaruje fizička veza među računarima? Šta je to protokol?; 13) Primenu računara u prostornom planiranju; Informaciona tehnologija i njena uloga u analizi stanja, modelovanju prostora, donošenju odluka o njegovom budućem korišćenju; Koji je značaj multimedije za prostorno planiranje?; 14) Koje su prednosti digitalnih karata nad analognim?; Kako se računar može koristiti za prikaz kartografskih informacija?; Kako uneti kartu u računar?; 15) Geografski sadržaji na WWW-u; Karte na Internetu koje pokazuju određene lokacije; Karte na Internetu koje prikazuju promene; Karte na Internetu koje kreiraju sami korisnici; Karte na Internetu koje prikazuju rezultate prostornih analiza; Karte na Internetu koje prikazuju rezultate geoprocesiranja

Vežbe:
1) Uvodni čas: Upoznavanje sa načinom rada, radnim obavezama, zadacima.; 2) MS Internet Explorer: Pokretanje programa. Adresna linija. Opcije: Back, Forward, Stop, Delete, Home.; 3) WEB pretraga uz pomoć domaćih i stranih pretraživača.; 4) Načini za preuzimanje podataka sa interneta. Preuzimanje tekstualnih podataka. Korišćenje i rilagođavanje takvih podataka konkretnom prostorno planerskom zadatku. Generalizacija podataka.; 5) Numeričke baze podataka: Gde se sve mogu skladištiti numerički podaci? Preuzimanje podataka iz različitih baza podataka. Kako i gde ih unositi? Generalizacija numeričkih podataka u zavisnosti od zadatka.; 6) Obrada numeričkih podataka, njihova analiza u izabranom programu. Razlika između tabela urađenih u Word-u i Excel-u. Predstavljanje rezultata analize podataka u različitim programima.; 7) Priprema za praktični rad.; 8) Odbrana praktičnog rada.; 9) Grafički podaci: Preuzimanje ili unošenje grafičkih podataka.; 10) Razlika među grafičkim podacima. Analogni, skalarni, vektorski, geokodirani podaci.; 11) Pretraživanje podataka na WWW-u.; 12) Obrada karata u različitim programima.; 13) Priprema za praktični rad.; 14) Odbrana praktičnog rada.; 15) Pregled programskih paketa pogodnih za prostorno planiranje.

Kukrika, M: Primena računara u geografiji, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1999.
Kukrika, M: Geografski informacioni sistemi, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2000.
M. Kukrika: Kako biti konkurentan na globalnom tržištu - Menadžment intelektualnim kapitalom, Fine GRAF, Beograd, 2003.
M. Kukrika: Mala enciklopedija informacione tehnologije, Beograd, 2004.
M. Kukrika: Navika uspeha, Beograd, 2008.