Primenjena demografija

Upoznavanje sa predmetom demografije, teorijom, tehnikama i metodama demografske analize, i njenim značajem za životnu sredinu. Uočavanje demografskih procesa u Srbiji. Sagledavanje uloge i značaja stanovništva za prostorno-funkcionalnu organizaciju i njegove sistemske povezanosti sa drugim elementima geoprostorne strukture

Ovladavanje demografskom analizom, razumevanje uzroka i posledica demografskih procesa, tumačenje uzročno-posledičnog delovanja između demografskog sistema i geografske sredine.

Teorijska nastava Značaj demografskih istraživanja za životnu sredinu. Izvori podataka o stanovništvu. Statistika stanovništva. Ukupna dinamika stanovništva. Komponente porasta stanovništva. Natalitet, mortalitet i prirodni priraštaj. Diferencijalni fertilitet i mortalitet. Migracije: mere, uzroci i posledice. Tipovi porasta stanovništva. Razmeštaj stanovništva. Strukturne karakteristike stanovništva. Starosnopolna struktura stanovništva. Funkcionalni kontingenti. Socioekonomske strukture stanovništva. Etnički i konfesionalni sastav stanovništva. Porodice i domaćinstva kao demografska kategorija. Naselja kao demografska kategorija. Projekcije stanovništva. Osnovni demografski procesi u Srbiji, regionalne razlike i problemi demografskog razvitka Srbije.
Praktična nastava:Vežbe
Popisna i vitalna statistika. Organizacija popisa u Srbiji. Mogućnost komparativnih analiza i analize trendova u zavisnosti od administrativno-teritorijalnih podela. Izračunavanje stopa porasta stanovništva, stope nataliteta i fertiliteta, stope mortaliteta. Očekivano trajanje života. Mere reprodukcije. Kriva fertiliteta i mortaliteta. Vitalnostatistički metod izračunavanja migracionog salda. Starosnopolne piramide i tipovi starosnog sastava. Stope aktivnosti stanovništva i iskorišćenost radnog kontingenta. Etnički mozaik u Srbiji. Prosečna veličina domaćinstava i izvori prihoda domaćinstava. Matematičke i analitičke metode izrade projekcija. Kartiranje i grafičko predstavljanje istraženih elemenata.

- Rančić M, Statistika stanovništva, 1980, Viša škola za primenjenu informatiku i statistiku.
- Jojić D., Demografija, 1995, Ekonomski institut, Priština.
- Gordana Vojković i saradnici: Strategija prostornog razvoja Republike Srbije – Demografski razvoj, RAPP, Geografski fakultet, Beograd, 2009.