Примењена демографија

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Наставник: др Петар Васић
  • Статус предмета: Обавезан
  • Број ЕСПБ: 6
  • Семестар: III
  • Број часова: 2+2
  • Услов: положени испити из претходне године

Упознавање са местом и значајем демографских истраживања у просторном планирању и сагледавање процеса и проблема демографског развитка Србије. Усвајање основних знања о популационим системима и о техникама и методама демографске анализе. Примена демографских сазнања у просторном планирању. Сагледавање улоге и значаја становништва за просторно-функционалну организацију и његове системске повезаности са другим елементима геопросторне структуре.

Овладавање техникама и методама демографске анализе, разумевање узрока и последица демографских процеса, тумачење узрочно-последичног деловања између демографског система  и географске средине, способност израде пројекција броја и структуре становништва.

Теоријска настава
Значај демографских истраживања за просторно планирање. Увод у демографију (појам, развој и предмет истраживања) и њено место у просторном планирању.
Извори података о становништву. Статистика становништва (пописна и витална)
Укупна динамика становништва (значење, показатељи). Компоненте пораста становништва. Територијални размештај и густина насељености (детерминанте, показатељи).
Типови општег кретања становништва. Утицаји природне и миграционе компоненте.
Природни прираштај, наталитет и морталитет (појмови, показатељи, значења). Диференцијални фертилитет и морталитет.
Мере плодности становништва (опште и специфичне стопе). Карактерситике модела фертилитета и детерминанте фертилитета.
Морталитет (општа и специфичне стопе). Крива морталитета и средње трајање живота. Смртност одојчади. Детерминанте и главни узроци смрти.
Миграције (појам, узроци и последице, демографски аспекти). Извори података, основни показатељи, методе анализа миграција. Типологија миграција и селективност миграната.
Структурне карактеристике становништва. Старосно-полна структура становништва. Фактори који утичу на формирање старосно-полне структуре. Аналитички показатељи. Типови старосне структуре. Функционални контингенти.
Социоекономске структуре становништва. Становништво и друштвено-економски развој. Становништво према економској активности. Општа стопа активности, коефицијент економске зависности, активно становништво према старости и полу. Пољопривредно становништво, процес деаграризације.
Структура становништва према образовању. Етнички и конфесионални састав становништва.
Пројекције становништва. Питања популационе политике – појам и циљеви.
Основни демографски процеси у Србији, регионалне разлике и проблеми демографског развитка Србије (депопулација, недовољно обнављање становништва, демографско старење, неравномерност просторног размештаја становништва, урбанизација).

Практична настава: Вежбе
Пописна и витална статистика. Организација пописа у Србији. Могућност компаративних анализа и анализе трендова у зависности од административно-територијалних подела. Израчунавање стопа пораста становништва, стопе наталитета и фертилитета, стопе морталитета. Очекивано трајање живота. Мере репродукције. Крива фертилитета и морталитета. Виталностатистички метод израчунавања миграционог салда. Староснополне пирамиде и типови старосног састава. Стопе активности становништва и искоришћеност радног контингента. Етнички мозаик у Србији. Просечна величина домаћинстава и извори прихода домаћинстава. Математичке и аналитичке методе израде пројекција. Картирање и графичко представљање истражених елемената.

Ранчић М, Статистика становништва, 1980, Виша школа за примењену информатику и статистику.
Јојић Д., Демографија, 1995, Економски институт, Приштина.
Гордана Војковић и сарадници: Стратегија просторног развоја Републике Србије – Демографски развој, РАПП, Географски факултет, Београд, 2009.