Primenjena ekologija

Kako je antropogeni uticaj sve prisutniji u ekosistemima, to je njihova autohtonost izložena brojnim i kompleksnim poremećajima. Primenjena ekologija ima za cilj da proučavanjem zakonomernosti i kauzalnih odnosa između ekoloških i biotičkih uslova sredine sa jedne strane i antropogenih uticaja sa druge, utvrdi optimalne uslove održanja i korišćenja biotičkih resursa. Zahvaljujući nizu specifičnih metodoloških postupaka moguće je postići kontrolisano korišćenje resursa, ali i revitalizaciju ugroženih i degradiranih vrednosti raznovrsnih ekosistema.

Primena stečenih znanja iz nastavnog predmeta u praksi zaštite prirode i životne sredine.

Predavanja:

1. Predmet, zadaci i metodologija proučavanja primenjene ekologije;

2. Upravljanje kopnenim ekosistemima – faktori degradacije i gubitka staništa;

3. Degaradcija i upravljanje šumskim ekosistemima;

4. Degradacija i upravljanje ekosistemima vegetacije trava;

5. Degradacija i upravljanje ekosistemima pustinja;

6. Degradacija i upravljanje marinskim ekosistemima;

7. Degradacija i upravljanje slatkovodnim ekosistemima;

8. Restoracija ekosistema;

9. Upravljanje populacijama (identifikacija faktora ugrožavanja – prekomerna eksploatacija, indirektna antropogena ugroženost..);

10. Upravljanje populacijama (kompeticija, egzotične i invazivne vrste...);

11. Direktni uticaji na populacije (introdukcije, reintrodukcije, translokacije, hranilišta, ...);

12. Ex situ pristup – ZOO vrtovi i Botaničke bašte (prednosti i nedostaci);

13. Uticaj promena strukture predela na upravljanje ekosistemima;

14. Upravljanje zaštićenim prirodnim dobrima;

15. Ekološki pristup u prostornom planiranju.

Vežbe:

1-2. Planiranje i projektovanje zelenih površina; 3-4. Manual valorizacije postojeće vegetacije; 5-8. Analiza stepena autohtonosti vrsta na odabranim primerima – zaštićena prirodna dobra, javne zelene površine i dr.; 9-10. Analiza stepena autohtonosti vrsta u lovnim rezervatima Srbije; 11-12. Terenske posete centrima za reprodukciju i rekultivaciju vrsta; 13. kolokvijum; 14-15. prezentacija seminarskih radova.

Filipović D., Đurđić S. (2008): Ekološke osnove prostornog planiranja – praktikum. Geografski fakultet, Beograd.
Janković M., Atanacaković B. (1999): Biogeografija sa pedologijom. Geografski fakultet, Beograd.
Janković M. (1987): Fitoekologija. Naučna knjiga, Beograd.
Izabrani naučni i stručni tekstovi.