Primenjena geoekologija

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: Primenjena geoekologija
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 5
  • Semestar: III
  • Broj časova: 2+1

Osposobljavanje kadrova koji su neophodni za kvalitetno geoekološko vrednovanje predela i zaštićenih područja, što je važna pretpostavka u prostornom planiranju, turizmu i kulturnom nasleđu,što je naučna osnova za vrednovanje, planiranje i upravljanje predelima.

Poznavanje osnovnih metoda koje se mogu primeniti u geoekološkom vrednovanju predela i njihovog kartiranja, što je preduslov planiranju i upravljanju predela.

Predavanja:

1. Primenjena geoekologija pojam, predmet i zadatak: Konceptualni okvir i značaj primenjene geoekologije u sistemu nauka.

2. Metodologija planiranja i vrednovanja predela u Evropi i Americi: Razvoj planiranja i vrednovanja kod nas, zatim u evropskim zemljama Švajcarskoj, Austriji, Slovačkoj, Češkoj, Poljskoj i Mađarskoj. Razvoj planiranja predela u Severnoj Americi kao sastavni deo pejzažne ahitekture i regionalnog planiranja.

3. Predeo kao objekat geoekološkog istraživanja: Predeo kao autentično prirodno, istorijsko i kulturno nasleđe koje predstavlja okvir u kome živimo i radimo, sredinu koju unapređujemo, planiramo i štitimo ili ugrožavamo, objekat je geoekoloških istraživanja i vrednovanja.

4. Teorijski i metodološki pravci u geoekološkom planiranju i korišćenju predela: Geoekološko istraživanje u ekosistemu (primarna i sekundarna strukture predela). Razvoj novih metoda za obradu i sintezu geoekoloških podataka. Teorijske osnove geoekološkog planiranja i oblikovanja predela (klasifikacija geoekoloških kompleksa i regija).

5. Metode u geološkom vrednovanju predela: Analiza analitičkih i preferirajućih metoda vrednovanja predela. Osnovna načela na kojima se baziraju metode.

6. Škole istraživanja predela koje se zasnivaju na sintezi i geosistemnom pristupu u geoekologiji: Tenološki i ekonomski razvoj i velike promene u pejzažu.

7. Landšaft kao suština planiranja i vrednovanja predela: Pojam i suština landšafta u ruskoj geografskoj školi. Vrednovanje landšafta.

8. Metoda Landep – sadržaj i cilj: Sadržaj metode se zasniva na ekološki optimalnoj prostornoj organizaciji; korišćenju i zaštite predela; iznalaženju odgovora na pitanje gde i kako odabirati (ekološki) najmanjeg zla.

9. Temeljni principi i sadržaj u primena metoda Landep: Principi na kojima se bazira metoda Landep u u proceni pogodnosti predela, rešavanju konflikata prouzrokovanih sukobom interesa, zatim u proceni novih mera potrebnih za razvoj određenih aktivnosti u predelu. Autori Ružička i Mikloš kreiraju metod koji u vrednovanju, planiranju i upravljanju omogućuje integrisanje svih elemenata životne sredine (vazduh, voda, tlo, biota). Ovaj metod preporučuje Agenda 218.

10. Primena metoda indeksa rekreacijskog potencijala: Primena i razrada metode indeksa rekreacijnje. Mogućnost vrednovanja predela ili pak objekata geonasleđa u predelu preko: vrednovanja fizičke pogodnosti, estetske vrdnosti podnošljivog kapaciteta, prohodnosti, dostupnosti i drugo.

11. Primena metoda „raznovrsnosti V-Wert Method po Kiemstedt-u: Primena ovog metoda za raščlanjivanje aktuelnih i potencijalnih područja za rekreaciju predela radi utvrđivanja raznovrsnosti sadržaja koji se mogu smatrati pogodnim za rekreaciju. Model se bazira na „prirodnim” predeonim elementima.  Rezultati vrednovanja pogodnosti za potrebe rekreacije na odabranim primerima.

12. Primena metoda bonitacije: Primena i razrada metode bonitacije. Geoekološko vrednovanja predela sa primenom ove metode. Elementi vrednovanja i eliminacioni faktori za potrebe turizma i rekreacije. Bonitetske kategorije terena. Kartografsko predstavljanje pogodnosti  predela sa odabranim primerima.

13. Steinerov „Geoekološki model“, Štajnicov „Metod matrice za planiranje predela“ i „Metod matrice za održivo geoekološko planiranje“: Namena i korišćenje zemljišta kroz očuvanje abiotičkih, biotičkih i kulturnih faktora. Transdisciplinarnost metoda i uključivanje strunjaka iz različitih naučnih oblasti. Model, koraci i pitanja.

14. Značaj geoekološkog planiranja predela: Mogućnost primene geoekološkog vrednovanja, planiranja i upravljanja u sistemu prostornog planiranja i turizma.

15. Kolovijum

Vežbe:

Primena metoda koje se koriste u geoekološkom vrednovanju, planiranju i upravljanju predela. Vežbanje sa studentima, pojedinačno svih metoda sa odabranim primerima. Kartografsko prikazivanje vrednovanja predela po određenim metodama.

Pecelj M. (2013): Osnove Geoekologije – metodološko-teorijska i aplikativna pitanja (skripta), Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet, Beograd, 1-145.
Bognar, A. Lozić, S. Saletto M. (2002). Geoekologija (Interna skripta), Zagreb 2002. str. 1-133.
Pecelj, M. R. (2011). Geoekologija - Teorijska i metodološka postavka. Treći Kongres srpskih geografa, Banja Luka, knjiga 1. str. 115-126.
Pecelj, J. Pecelj M. M. Pecelj M. R. (2011). Mogućnost primene geoekologije u prostornom planiranju, str. Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Beograd, str. 2011. 401-406.
Ružička, M. Miklós, L. (1982a). Landscape ecological planning (LANDEP) in the process of territorial planning. Ekológia (Bratislava), 1, 3, p. 297-312.
Naveh, Z. A.S. Lieberman, A. S. (1994). Landscape Ecology: Theory and Application (2nd ed). Springer-Verlag, New York, 360 p.