Primenjena geologija

Upoznavanje sa osnovnim pojmovima o geologiji, sastavu, starosti i istoriji Zemlje, geotektonskim teorijama, petrogenim i rudnim mineralima, stenama litosfere i njihovom upotrebom, kao i gradnjom na različitim terenima.

Pored sticanja osnovnog znanja o geologiji, studenti treba da budu osposobljeni da, kao budući planeri odnosno rukovodioci izrade prostornog plana, znaju mesto, ulogu i značaj geoloških istraživanja za potrebe prostornog planiranja, kao i da mogu da naruče i protumače geološke studije koje su njihov sastavni deo.

Predavanja:  Geologija – Osnovni pojmovi o geologiji kao nauci, zadatak i predmet proučavanja, veza sa drugim naukama. Oblik i dimenzije Zemlje, unutrašnja građa, fizičke osobine i hemijski sastav Zemlje i litosfere, geohronologija. Savremene geotektonske teorije – Tektonika ploča. Endodinamika Zemlje – Magmatski pokreti i vulkanizam. Tipovi i raspored vulkana na Zemlji kao posledica geotektonskog smeštaja, postvulkanske pojave. Tektonski pokreti (epirogeni i orogeni) kao posledica odnosa ploča litosfere. Seizmički pokreti. Egzodinamika – Vrste egzogenih procesa. Površinsko raspadanje i transport materijala. Minerali, magmatske stene, sedimentne stene, metamorfne stene. Tehnička svojstva stena – Fizičke i mehaničke osobine stena. Primena stena – Stene kao tehnički i arhitektonski kamen i kao sirovina za proizvodnju građevinskih materijala. Podzemne vode i izvori. Inženjerskogeološki uslovi izgradnje naselja – Uticaj geološke građe, morfoloških i hidrogeoloških karakteristika terena i geodinamičke stabilnosti na urbanizaciju. Geološke karte – Definicija i podela geoloških karata, Osnovna geološka karta i njen tumač, Specijalističke geološke karte.

Vežbe:  Osobine petrogenih i rudnih minerala – Makroskopsko prepoznavanje najznačajnijih petrogenih i rudnih minerala na osnovu fizičkih osobina, njihova uloga kao sastojaka stena i rudnih ležišta. Odredba stena – Struktura, tekstura i mineralni sastav magmatskih, sedimentnih i metamorfnih stena, klasifikacija, rasprostranjenje i primena. Analiza geoloških karata – Metodika izrade geoloških karata, rad sa geološkim kompasom. Upoznavanje sa nekim listovima OGK, sa osvrtom na simbole za prikazivanje geoloških formacija, osobine tektonskog sklopa, ležišta mineralnih sirovina i sl. Primena specijalističkih geoloških karata.

Đorđević P., Jovanović V., Cvetković V. (2000): Primenjena geologija, Univerzitet u Beogradu. 162 str

Jovanović V., Srećković-Batoćanin D. (2006): Osnovi geologije, Zavod za udžbenike, Beograd, 162 str.