Primenjena hidrologija

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Nenad Živković
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 6
  • Semestar: II
  • Broj časova: 2+2

Upoznavanje studenata sa svim oblicima pojavljivanja vode na Zemlji i njihovim osnovnim osobenostima. Takođe, treba da ukaže na sve oblike korišćenja voda, najvažnije vodoprivredne probleme, zaštitu vodnih resursa i posebno na hidrološke probleme urbanih teritorija.

Osposobljavanje studenata za izradu planskih dokumenata u koje moraju integrisati vodne resurse, poznavajući njihove specifičnosti i ispravno procenjujući njihovu budućnost.

Predavanja: 1. Osnovna svojstva vode; 2. Podzemne vode; 3. Reke; 4. Lednici; 5. Jezera; 6. Močvare; 7. Svetsko more; 8. Korišćenje voda; 9. Zaštita vodnih resursa; 10. Uređenje slivova i vodotoka; 11. Hidrološko rejoniranje i kartiranje; 12. Hidrološke prognoze; 13. Uticaj urbanizacije na vodni bilans, eroziju i kvalitet voda; 14. Vodni potencijali Srbije; 15. Vodoprivredna služba Srbije i zakonska regulativa o vodama.

Vežbe: Izrada karte hidroizohipsi i određivanje pravca kretanja podzemnih voda. Određivanje hidrometrijskih elemenata rečnog sliva na topografskoj karti. Određivanje vodnog bilansa sliva. Analiza vodnih režima reke. Izrada krive proticaja. Analiza faktora i uzroka hidroloških izmena na gradskoj teritoriji. Hidrološko rejoniranje i kartiranje. Hidrološke prognoze.

Dukić D., Gavrilović Lj. (2006). Hidrologija. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Beograd.

Gavrilović Lj. (1985). Hidrologija u prostornom planiranju. Geografski fakultet PMF, Beograd.

Tošić R., Crnogorac Č. (2005). Praktikum iz hidrologije (Potamologija). Geografsko društvo Republike Srpske, Banja Luka.

Prohaska S., Petković T., Ristić V. (1996). Praktikum iz hidrologije. Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet. Beograd.