Primenjena klimatologija

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Vladan Ducić
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 6
  • Semestar: I
  • Broj časova: 2+2

Upoznavanje sa meteorološkim procesima na Zemlji. Analiza klimatskih faktora. Klimatske klasifikacije i kolebanje klimata. Urbana klimatologija.

Pored sticanja osnovnog znanja o klimatologiji, studenti treba da budu osposobljeni da, kao budući planeri odnosno rukovodioci izrade prostornog plana, znaju mesto, ulogu i značaj klimatoloških istraživanja za potrebe prostornog planiranja, kao i da mogu da naruče i protumače studije klimatskih uslova koje su njihov sastavni deo.

Predavanja:

Atmosfera – granice i sastav. Radijaciono – energetski bilans Zemlje. Temperatura vazduha. Vazdušni pritisak Vetrovi. Isparavanje i vlažnost vazduha. Oblaci i oblačnost. Padavine i snežni pokrivač. Vazdušne mase i frontovi. Cikloni i anticikloni. Mikroklima. Solarna i fizička klima. Osnovne klasifikacije klimata. Primenjene klasifikacije klimata. Promene i kolebanja klimata. Antropogeni uticaji na vreme i klimu. Problem kiselih kiša. Oštećenja ozonskog omotača. Klima gradova. Kriptoklima – klima zatvorenih prostora. Izbor mesta stambene i industrijske zone. Vreme, klima i rat

Vežbe:

Upoznavanje sa meteorološkim osmatranjima, Priprema klimatoloških podataka (beleženje atmosferskih pojava i upoznavanje sa bazama podataka u klimatologiji – meteorološkim godišnjacima), Šematsko prikazivanje toplotnog bilansa Zemlje, Izračunavanje vertikalnih gradijenata – temperaturni gradijent, Izračunavanje temperaturnih suma, Izrada ruže vetrova, Prostorna interpolacija – izrada izohijetne karte, Analiza sinoptičkih karata, Određivanje Kepenove klimatološke formule, Klimatogrami – izrada klimadijagrama po Valteru, Izrada klimatskih razglednica, Fenoklimatološka ispitivanja – izrada fitofenološke karte.

Dukić D. (1998): Klimatologija, Geografski fakultet

Beograd. Ducić V., Anđelković G. (2005): Klimatologija - Praktikum za geografe, Geografski fakultet, Beograd.

Ducić V., Radovanović M. (2005): Klima Srbije, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.