Principi i metode regionalnog razvoja

Cilj je da se studenti upoznaju sa geografskom regionalizacijom, regionalnim razvojem i korelacionim vezama između njih, a zadatak da razviju sposobnost pri izboru problemskih tema vezanih za regionalizaciju

Osposobljavanje studenata za rad na projektima regionalnog razvoja.

Teorijska nastava
Ciljevi geografske regionalizacije, Ravnomeran regionalni razvoj, Racionalno korišćenje razvojnih resursa, Stabilizacija demografskih procesa, Ekološka zaštita, Prostorna integracija, Karta kao instrument regionalizacije, Homogene regije bazirane na osnovnim jedinicama definisanim po pojedinačnim osobinama, Homogene regije bazirane sa primarnom jedinicom definisanom sa dve karakteristike, Regija sa n karakteristika, Definisanje polarizovanih regija, Ograničenja kartografskih tehnika, Regionalizacija kao poseban vid klasifikacije, Ulazna hijerarhijska klasifikacija, Primena analize činilaca, Definisanje nodalnih regija, Tipologija regija, Razvijene regije, Nerazvijene regije, Granične regije, Regionalizacija i političke prilike, Građansko društvo i politički sistemi, Funkcije političkih sistema i administrativnih podela, Političko-teritorijalni okvir, Regionalni elementi i funkcionisanje administrativnih sistema
Vežbe
Analiza principa i kriterijuma geografske regionalizacije, Transgranična saradnja sa osvrtom na pogranične regije država Zapadnog Balkana.

Šabić Dejan, Pavlović Mila, Globalni i regionalni razvoj Evropske unije, Geografski fakultet, Beograd, 2008. (poglavlja koja se odnose na principe i metode regionalnog razvoja).
Clavel Paul, An introduction to Regional Geography, Oxford, 1998.
Vajdenfeld Verner, Vesels Volfang, Evropa od A do Š, Priručnik za evropsku integraciju, Bon, 2004.
Stojkov Borislav: Regionalizacija kao osnova regionalnog razvoja Srbije. Regionalizacija Srbije, transgranična saradnja i socio-kulturni procesi u Jugoistočnoj Evropi, Geografski fakultet, Beograd, 2004.
Vrišer Igor, Ekonomska regionalizacija – Teorija in praksa, Geografski vestnik, LX, Ljubljana, 1988.
Vrišer Igor, Regionalno planiranje, Mladinska knjiga, Ljubljana, 1978.