Principi i metode turizmoloških istraživanja

  • Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
  • Nastavnik: dr Dobrica Jovičić
  • Status predmeta: Izborni
  • Broj ESPB: 8
  • Semestar: II
  • Broj časova: 4

Predmet turizmoloških istraživanja čini turizam kao kompleksan fenomen, koji povezuje raznorodne elemente: prostorne, ekološke, sociološke, kulturne, ekonomske, političke, psihološke, etičke i dr. Okvir za sprovođenje pomenutih istraživanja čine određeni metodski principi koji čine osnovu modela naučnog istraživanja turizma, kao što su: istraživanje kauzalnosti, istraživanje pojavnih oblika i istraživanje efekata. Cilj ovog predmeta je usvajanje znanja o načinima primenu pomenutih metodskih principa, kao i korišćenju određenih metoda drugih nauka, koje se često primenjuju u turizmološkim istraživanjima.

Obrazovanje i osposobljavanje studenata za: utvrđivanje strukturnih, funkcionalnih i tipoloških svojstava turističkog fenomena; definisanje i proučavanje prostornih, socioloških i ekonomskih dimenzija u turizmu; i istraživanje relacija između opšteg i pojedinačnog, koje u turizmu imaju ne samo teoretsku već i praktičnu vrednost.

1. Konceptualni okvir savremenog turizma.
2. Formiranje posebnih naučnih disciplina o turizmu.
3. Utvrđivanje kauzalnosti - osnova i okvir mogućih istraživanja turizma.
4. Istraživanje turističkih kretanja.
5. Istraživanje pojavnih oblika u turizmu (agencijsko poslovanje, propaganda, vrste prometa).
6. Istraživanje efekata turističkog prometa.
7. Statističko prikupljanje i obrada informacija o turističkom prometu.
8. Ličnost i kultura - osnovne sociopsihološke kategorije u formiranju i zadovoljavanju turističke potrebe.
9. Rekreativni, kulturni, prostorni i funkcionalni elementi turističkih kretanja.
10. Elementi i metode turističke valorizacije.
11. „Platforma bazirana na znanju“ kao osnova turizmoloških istraživanja.
12. Kontaktna ispitivanja turističke klijentele.
13. Neposredni zadaci unapređenja turizmolške teorije i metodologije: fenomenološka deskripcija i karakterizacija turizma.
14. Turističke destinacije kao kompleksni adaptibilni sistemi.
15. Izrada naučno-istraživačkog projekta.

Cooper, C. (2012). Essentials of Tourism. Harlow: Financial Times Prentice Hall.
Mowforth, M., Munt, I. (2009). Tourism and sustainability: development and new tourism in the Third World (third edn.). London: Routledge.
Tribe, J. (2009). Philosophical Issues in Tourism. Bristol: Channel View
Cooper, C., & Hall, M. (2008). Contemporary Tourism: An International Approach. Oxford: Butterworth-Heinemann.
Jovičić, D. (2013). Uvod u turizmologiju, Geografski fakultet, Beograd,
Jovicic, D. (2013). Key issues in the implementation of sustainable tourism. Current Issues in Tourism (online). http://dx.doi.org/10.1080/13683500.2013.797386.
Haugland, S., A., Ness, H., Gronseth, B., O., & Aarstad, J. (2011). Development of tourism destinations: An integrated multilevel perspective. Annals of Tourism Research, 38 (1), 268–290. doi: 10.1016/j.annals.2010.08.008Baggio, R., & Cooper, C. (2010). Knowledge transfer in a tourism destination: the effects of a network structure. The Service Industries Journal, 30 (10), 1757-1771. doi:10.1080/02642060903580649
Hall, M. & Lew, A. (2009). Understanding and Managing Tourism Impacts – An Integrated Approach. London: Routledge.
Baggio, R., Scott, N., & Cooper, C. (2010). Improving tourism destination governance: a complexity science approach. Tourism Review, Vol. 65 (4), 51 – 60.