Prirodne osnove banjskog turizma

  • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
  • Nastavnik: dr Jelena Luković
  • Status predmeta: Obavezan
  • Broj ESPB: 6
  • Semestar: II
  • Broj časova: 2+2

Cilj predmeta je da upozna studente sa osnovnim uslovima za razvoj banjskog turizma, postankom i razmeštajem lekovitih voda, vrstama banjskog turizma, banjskim zonama u našoj zemlji i najpoznatijim evropskim banjama. Takođe, treba da im ukaže na mogućnost valorizacije pojedinih fizičkogeografskih faktora u banjskom turizmu i na ekološke posledice razvoja banja.

Ishod predmeta je razvijanje sposobnosti sagledavanja turističkih mogućnosti banjskih regija i centara u celini i sposobnosti samostalnog vrednovanja i prezentovanja prirodnih turističkih potencijala jednog banjskog centra.

Predavanja:

1. Upoznavanje sa predmetom proučavanja Prirodnih osnova banjskog turizma, organizacijom nastave, osnovnom literaturom, sistemom bodovanja osnovnih aktivnosti. Istorijat razvoja banja u Srbiji.

2. Pojam banje. Funkcije banja.

3. Stanje banjskog turizma u Srbiji.

4. Postanak i razmeštaj lekovitih voda. Najstarije klasifikacije mineralnih voda.

5. Podela mineralnih voda prema temperaturi. Klasifikacija lekovitih voda po M. Leku.

6. Retke vode. Način korišćenja lekovitih voda.

7. Geografski položaj kao prirodna osnova banjskog turizma.

8. Geološko-hidrogeološke odlike terena kao prirodna osnova banjskog turizma. Reljef kao prirodna osnova banjskog turizma.

9. Klima kao prirodna osnova banjskog turizma. Klimatoterapija. Vazdušne banje.

10. Koncept wellness turizma i istorijat razvoja.

11. Tipologija spa i wellness centara.

12. Banjske zone u Srbiji. Najznačajniji banjski centri Evrope.

13. Ko su turisti – učesnici u zdravstvenom turizmu (Profil wellness turiste). Profil prosečnog posetioca banjskog lečilišta u Srbiji.

14. Ekološke posledice dosadašnjeg razvoja banja.

15. Prilagođavanje banjskog turizma Srbije potrebama savremenog tržišta

Vežbe:

1. Upoznavanje sa načinom rada na časovima vežbi. Podela tema za seminarske radove.
2. Novi trendovi u banjskom turizmu.
3. Kraljevske banje Srbije.
4.-14. Usmena prezentacija studentskih seminarskih radova.

15. Obilazak jedne odabrane banje u Srbiji.

Gavrilović, Lj. (2010). Prirodne osnove banjskog turizma. Skripta.

Stanković, S. (2009). Banje Srbije. Beograd: Zavod za udžbenike.

Maćejka, M. (2003). Klima i njen zdravstveni značaj u banjama Srbije. Beograd: Srpsko geografsko društvo.