Природне основе бањског туризма

  • Врста и ниво студија: Основне академске
  • Наставник: др Јелена Луковић
  • Статус предмета: Обавезан
  • Број ЕСПБ: 6
  • Семестар: II
  • Број часова: 2+2

Циљ предмета је да упозна студенте са основним условима за развој бањског туризма, постанком и размештајем лековитих вода, врстама бањског туризма, бањским зонама у нашој земљи и најпознатијим европским бањама. Такође, треба да им укаже на могућност валоризације појединих физичкогеографских фактора у бањском туризму и на еколошке последице развоја бања.

Исход предмета је развијање способности сагледавања туристичких могућности бањских регија и центара у целини и способности самосталног вредновања и презентовања природних туристичких потенцијала једног бањског центра.

Предавања:

1. Упознавање са предметом проучавања Природних основа бањског туризма, организацијом наставе, основном литературом, системом бодовања основних активности. Историјат развоја бања у Србији.

2. Појам бање. Функције бања.

3. Стање бањског туризма у Србији.

4. Постанак и размештај лековитих вода. Најстарије класификације минералних вода.

5. Подела минералних вода према температури. Класификација лековитих вода по М. Леку.

6. Ретке воде. Начин коришћења лековитих вода.

7. Географски положај као природна основа бањског туризма.

8. Геолошко-хидрогеолошке одлике терена као природна основа бањског туризма. Рељеф као природна основа бањског туризма.

9. Клима као природна основа бањског туризма. Климатотерапија. Ваздушне бање.

10. Концепт wellness туризма и историјат развоја.

11. Типологија spa и wellness центара.

12. Бањске зоне у Србији. Најзначајнији бањски центри Европе.

13. Ко су туристи – учесници у здравственом туризму (Профил wellness туристе). Профил просечног посетиоца бањског лечилишта у Србији.

14. Еколошке последице досадашњег развоја бања.

15. Прилагођавање бањског туризма Србије потребама савременог тржишта

Вежбе:

1. Упознавање са начином рада на часовима вежби. Подела тема за семинарске радове.
2. Нови трендови у бањском туризму.
3. Краљевске бање Србије.
4.-14. Усмена презентација студентских семинарских радова.

15. Oбилазак једне одабране бање у Србији.

Гавриловић, Љ. (2010). Природне основе бањског туризма. Скрипта.

Станковић, С. (2009). Бање Србије. Београд: Завод за уџбенике.

Маћејка, М. (2003). Клима и њен здравствени значај у бањама Србије. Београд: Српско географско друштво.