Prirodne osnove primorskog turizma

 • Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske
 • Nastavnik: dr Goran Anđelković
 • Status predmeta: Izborni
 • Broj ESPB: 5
 • Semestar: II
 • Broj časova: 2+1

Primorski turizam je najmasovniji vid motivskih turističkih kretanja. Masovnost je vezana za specifičnu atraktivnost hidroklimatskog kompleksa toplih morskih obala. Cilj predmeta je da studenti shvate koliko su topla morska voda, čist vazduh prijatne temperature, obilje sunca, obala i plaže sa specifičnom vegetacijom i estetikom pejzaža u prednosti nad turističkim motivima u unutrašnjosti kopna. Kao zadaci se postavljaju upoznavanje sa osnovnim uslovima za razvoj primorskog turizma, vrstama turizma, primorskim turističkim centrima i regijama na Balkanu, u Evropi i u svetu.

U okviru predmeta studenti treba da se osposobe za samostalno sagledavanje i prezentovanje turističkih potencijala jednog primorskog centra ili prostora. Svestrano poznavanje prirodnih uslova kao motiva (izuzimajući proučavanje tržišta) je način za razumevanje i razvoj primorskog turizma.

Predavanja:

 1. Pojam i značaj primorskog turizma.
 2. More kao turistička vrednost.
 3. Svetsko more i sezonski aspekt primorskog turizma.
 4. Osobine morske vode u funkciji turizma.
 5. Klimatske odlike iznad okeana i mora od značaja za turizam.
 6. Tipovi klime obala i ostrva od značaja za turizam.
 7. Primorska klima i talasoterapija.
 8. Morfologija obala i ostrva kao turistička vrednost.
 9. Živi svet mora i primorja kao turistička vrednost.
 10. Ekološke osnove primorskog turizma,
 11. Stanje ozonskog omotača i sunčanje.
 12. Ostale odlike mora i primorja od značaja za turizam.
 13. Pozitivan i negativni uticaj primorskog turizma na geografsku sredinu.
 14. Savremeni izazovi primorskog turizma.
 15. Prirodne odlike pojedinih primorja.

Vežbe:

Geografski položaj primorskih centara i veze sa važnijim urbanim centrima; Sadržaji turističkog boravka na primorju; Vrednovanje i prikazivanje hidroloških odlika mora i okeana za potrebe turizma; Vrednovanje i prikazivanje klimatskih odlika mora i okeana za potrebe turizma; Vrednovanje i prikazivanje geomorfoloških odlika mora i okeana za potrebe turizma; Vrednovanje i prikazivanje biogeografskih odlika mora i okeana za potrebe turizma; Ocena ekoloških uslova za razvoj primorskog turizma; Analiza prirodnih turističkih vrednosti primorja Balkanskog poluostrva; Analiza prirodnih turističkih vrednosti primorja Mediterana; Analiza prirodnih turističkih vrednosti severoistočnog Atlantskog primorja; Analiza prirodnih turističkih vrednosti Karipskog primorja; Analiza prirodnih turističkih vrednosti južnoameričkog primorja; Analiza prirodnih turističkih vrednosti primorja Indijskog okeana; Analiza prirodnih turističkih vrednosti primorja Okeanije; Komparativna analiza odlika primorskih turističkih centara i regija sveta.

Anđelković G., (2013): Prirodne osnove primorskog turizma (skripta). Geografski fakultet, Beograd

Stanković, S. (2010): Turistička geografija. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd.

Jovičić, D., Ivanović, V., (2008): Turističke regije sveta. Ton PLUS, Beograd.